Ocena brak

Pojęcie i istota regionalizmu

Autor /tadeusz Dodano /27.03.2011

Regionalizm w stosunkach międzynarodowych związany jest bezpośrednio z aktywnością ich uczestników. Wynika on ze szczególnego rodzaju współzależności międzynarodowych związanych z: położeniem geograficznym, systemem politycznym, rozwojem gospodarczym oraz historią, kulturą, językiem i religią. Głównymi podmiotami regionalizmu są państwa. Jednak coraz częściej w kreowaniu regionalizmu udział biorą organizacje międzynarodowe, które mocą swych statutów 9 umów założycielskich) uzyskują status ponadnarodowy. Według E. Haliżaka „regionalizm można określić jako wszelkiego rodzaju formy współpracy międzynarodowej w postaci różnego rodzaju sojuszów i związków integracyjnych państw położonych blisko geograficznie”.

Regionalizm można też definiować jako współdziałanie państw w ramach określonego terytorium, związanych wspólnotą interesów.Regionalizm kształtowany przez podmioty stosunków międzynarodowych wyraża się w:

- dążeniu i rozszerzaniu wzajemnej współpracy

- zaspokajaniu potrzeb i interesów poprzez udział w regionalnym współdziałaniu

- wykształceniu się świadomości regionalnej i wspólnoty regionalnejW procesie rozwoju regionalizmu dominują 3 rodzaje oddziaływań: polityczne, ekonomiczne i militarne.

Z problematyką regionalizmu związane jest pojecie regionalizacji, które dotyczy wyodrębnienia się regionów na podstawie określonych kryteriów (np. kryterium geograficzne, systemowe, integracji i wspólnego interesu regionalnego) oraz polityki regionalnej państw danego ugrupowania. Regionalizacja sprowadza się do:-eliminowania barier utrudniających współpracę w regionie-kreacji podstaw prawnych dla wzajemnych akcji i interakcji - przyjmowania umów o charakterze regionalnym-tworzenia organizacji międzynarodowych charakterze regionalnym Państwa dążą do regionalizacji przez co także do integracji regionalnej.

Angażowanie się tych państw we współpracę regionalną zapewnia im wiele korzyści takich jak zwiększenie bezpieczeństwa oraz łatwiejsze rozwiązywanie sprzeczności. Cele te można osiągnąć za pomocą; tworzenia sojuszów, wspólnot bezpieczeństwa zbiorowego, zawierania układów i porozumień oraz rozwijania integracji politycznej, gospodarczej i wojskowej. Teoria integracji regionalnej skupia się wokół 3 szkół; federalistycznej, klasycznego funkcjonalizmu i ww. teorii neofunkcjonalistycznej.

Podobne prace

Do góry