Ocena brak

POJĘCIE I GENEZA MARKETINGU

Autor /Evelyn Dodano /12.04.2011

 

Marketing jest nie tylko określoną kategorią, ale także koncepcją traktowania problemów i zjawisk rynkowych. Obejmuje czynności rynkowe z wyjątkiem czynności fizycznych związanych z przekształceniem dóbr w produkty lub usługi. Można powiedzieć też, iż jest to proces społeczno-gospodarczy, którego celem jest poznanie przyszłego popytu i zaspokojenie popytu przez kreowanie podaży, przekazywanie informacji, dostarczanie wytworzonych dóbr w odpowiednich miejscach i czasie. Oprócz czynności handlowych (sprzedaż, kupno, magazynowanie) w zakres tego pojęcia wchodzą wszelkie działania i decyzje zarówno kupujących jak i sprzedających. Przedmiotem zainteresowania działalności marketingowej są też problemy kreowania podaży towarów i usług. Marketing jest szerszym pojęciem od handlu, rynku czy obrotu towarowego. Pojęcie marketingu w sensie instytucjonalnym nie ogranicza się wyłącznie do instytucji bezpośrednio zaangażowanych w proces wymiany. Obejmuje wszystkie instytucje lub osoby, które ułatwiają prowadzenie działalności na rynku np.: instytucje finansowe, agencje analizy badań rynku, agencje reklamowe. Instytucje te nie występują w roli ani sprzedawców ani nabywców określonej transakcji. Marketing nie obejmuje aspektów technicznych i technologicznych produkcji.

Istotą filozofii marketingowej jest stworzenie określonego zespołu użyteczności, inaczej korzyści dostarczonych klientowi w postaci:

  • formy - dotyczy cech fizycznych produktu, technologii, opakowania i formy produktu,

  • czasu i miejsca - dotyczy dystrybucji tzn. szerokiej dostępności produktu,

  • posiadania - dotyczy formy zapłaty za produkt np.: raty, gotówka, karty kredytowe, czeki.

Można powiedzieć, że marketing obejmuje szeroką gamę czynności rynkowych za wyjątkiem czynności związanych z przekształceniem dóbr w produkty lub usługi. Wszelkie działania marketingowe koncentrują się wokół rynku. Proces marketingowy zaczyna się od rynku tzn. od uznania nabywców i kończy się na rynku, gdzie dochodzi do realizacji dóbr i usług.

Pewne elementy marketingu pojawiły się tak dawno jak datuje się działalność handlową człowieka. W USA początki marketingu sięgają lat 1901 - 1905, pierwsza praca naukowa pt.: „Marketing” ukazała się w 1911, a jej autorem był Amerykanin R.S. Buttler. Pierwszy wykład, który odbył się na Uniwersytecie Pensylwania w roku 1910 poświęcony był marketingowi produktu. Pierwszy dom towarowy zorientowany marketingowo tzn. zorientowany na klienta powstał w pierwszej połowie XVII wieku (1660 rok) w Tokio. Natomiast za pierwszego filozofa marketingu uważa się McCormica, który stworzył pierwsze zasady motywacji nabywców tzn. wprowadził system kredytowania, a także stosował promocję swoich produktów, usługi posprzedażne i wykorzystywał kanały redystrybucji.

Właściwy rozwój marketingu i nauki o nim datuje się na lata powojenne II wojny światowej w krajach kapitalistycznych. Za twórcę pierwszej definicji marketingu uważa się dwóch amerykańskich uczonych tj. R.S. Buttlera i A.H. Shawa.

Według Buttlera marketing jest to kombinacja czynności, które należy brać pod uwagę przy podejmowaniu czynności o charakterze sprzedaży lub działalności mającej na celu popieranie sprzedaży. Miały to być wszelkie działania o charakterze planowym, których celem było kierowanie działalnością handlową. Działalność ta opierała się na powiązaniu wielu czynników, które powinny być brane pod uwagę przez przedsiębiorcę.

Do czynników tych zaliczył: towary, rynki, osoby i metody zdobywania rynku.

Natomiast Shaw określił marketing jako czynniki w ruchu. Do czynników tych zaliczył: produkcję, dystrybucję, czynności pomocnicze i administracyjne1.

W jednej z prac amerykańskich z lat 70. XX w. mówiono, że marketing to proces gospodarczy, za pomocą którego dostosowuje się produkty do potrzeb rynku i przenosi się prawo własności z jednego na innego uczestnika rynku.

Najwybitniejszym światowym autorytetem w dziedzinie marketingu jest Ph. Kotler. Jest on znanym praktykiem i uczonym amerykańskim i nazywanym „ojcem marketingu”. Definiuje on marketing w następujący sposób: „Marketing jest procesem społecznym i zarządczym, dzięki któremu konkretne osoby i grupy otrzymują to, potrzebują i pragną osiągnąć poprzez tworzenie, oferowanie i wymianę posiadających wartość produktów”.

Ta definicja marketingu opiera się na następujących podstawowych pojęciach; potrzeby, pragnienia i popyt, produkty, wartość, cena i zadowolenie, wymiana, transakcje i związki, rynki oraz marketing i uczestnicy rynku2.

Również marketing to dostarczenie właściwych towarów i usług właściwym ludziom we właściwych miejscach, o właściwym czasie, po właściwej cenie i przy użyciu właściwych środków komunikacji i promocji.

Marketing jest procesem, dzięki któremu organizacja jest powiązana z rynkiem w sposób twórczy, produktywny i zyskowny.

Na koniec warto dodać, że marketing określa się jako pewien nowy styl myślenia o sposobach nawiązania stosunków ekonomicznych między przedsiębiorstwem, a docelowym klientem przynoszącym korzyści firmie. Głównym celem marketingu jest wskazanie przedsiębiorstwu, co powinno produkować. Marketing zaczyna się na długo przed pojawieniem się na rynku towaru i kończy się wraz z jego kupnem.

 

 

Podobne prace

Do góry