Ocena brak

Pojęcie i geneza globalizacji

Autor /WalentyII Dodano /06.01.2012

Globalizacja jest pojęciem używanym aby opisać zmiany w społeczeństwach i gospodarce światowej, które wynikają z gwałtownego wzrostu międzynarodowej wymiany handlowej i kulturowej. Opisuje zwiększenie wymiany informacyjnej, przyspieszenie i spadek cen transportu, a także wzrost handlu międzynarodowego oraz inwestycji zagranicznych spowodowanych znoszeniem barier oraz rosnących współzależności między państwami. W ekonomii termin ten oznacza głównie zjawiska związane z liberalizacją wymiany handlowej lub "wolnym handlem". W szerszym znaczeniu odnosi się do rosnącej integracji i współzależności między jednostkami działającymi globalnie, czy to na platformie społecznej, politycznej czy ekonomicznej.

Globalizacja to najważniejszy z procesów zachodzących we współczesnym świecie. Dokonuje się pod wpływem postępu technologicznego i ogólnocywilizacyjnego i sprawia że zjawiska procesu nabierają takich cech, które muszą uwzględniać wszystkie państwa i grupy społeczne. Jest to zjawisko złożone.

Globalizacja jest to pojęcie odnoszące się do opisu zasadniczych trendów w światowej ekonomii i kulturze. Polega na rozprzestrzenianiu się analogicznych zjawisk w różnych regionach globu, niezależnie od kontekstu geograficznego i kulturowego oraz stopnia zaawansowania gospodarczego tych regionów, co w konsekwencji prowadzi do ujednolicania się obrazu świata jako homogenicznej całości, która składa się z wzajemnie powiązanych elementów.

1953- Pojęcie „globalizacja" pojawiło się po raz pierwszy w Niemczech w gazecie "Frankfurter Allgemeine Zeitung".

1959- Po raz kolejny pojęcia "globalizacja" użyto w The Economist-. wyrażone ono zostało w kontekście ekonomicznym, a konkretniej chodziło o „wzrost zglobalizowanej ilości import_owych samochodów".

1961-(wg wikipedii) pojęcie to znalazło się w słowniku Webstera (Webster's Third New International Dictionary of the English Language Unabridged) ; wcześniej używany był termin "globalny" o ekologicznych i społecznoekonomicznych konotacjach. Ponieważ termin ten ma wiele znaczeń, różne też są podejścia do jego historii. W ogólnym ujęciu ekonomii i ekonomii politycznej historia globalizacji to historia narastającej wymiany handlowej pomiędzy państwami, opartej na stabilnych podstawach instytucjonalnych, które pozwalają jednostkom i firmom w różnych krajach wymieniać pomiędzy sobą towary i usługi.

1961-(wg Cesarza) po raz pierwszy w słowniku pojawiło się słowo GLOBALNY i dotyczyło ono kuli ziemskiej.

W latach 90tych słowo to uzyskało ogromna popularność – zaczęło pojawiać się w mediach i programach ruchów społecznych.

FALA TAFFLENA?

Już w starożytnej Grecji mieliśmy do czynienia z procesem globalizacji. Hellenizm- ówczesny świat. Karolingowie- podboje kolonialne.

1500-1800 – zachodzą procesy zwane dzisiaj globalizacja. Migracje ludności, wspólna polityka, wojna secesyjna.

XX w. - mamy do czynienia z globalną gospodarką, handel międzynarodowy, pierwsze sygnały o patologiach towarzyszących globalizacji:

  1. powstanie wielkich kompanii, które eksploatowały kolonie, mafia amerykańska,

  2. układ dwubiegunowy przeszkadzał globalizacji w latach 90. tutaj całkowicie nie można było rozwinąć globalizacji.

Zakresy procesów globalizacji-

Beck wyróżnił 7 płaszczyzn globalizacji -

kryterium przedmiotowe: technologiczna, komunikacyjna, kultury, ekologiczna, gospodarcza, organizacji pracy, społeczność obywatelska.

Pietraś: nurty/ścieżki globalizacji: gospodarcza, informacyjna, kulturowa, ekologiczna.

Globalizacja jest kształtowana przez różne czynniki ale najbardziej aktywny jest czynnik postępu w nauce i technice. Rosnąca wymiana międzynarodowa powoduje mobilność kapitału i bardzo trudno prowadzić gospodarkę opartą o

Rośnie rola organizacji międzynarodowych (Banku Światowego, Międzynarodowej Organizacji Handlu). Mamy coraz mniej wrogów i przyjaciół są tylko konkurenci. Pewne procesy zachodzą na zasadzie lawinowej.

-zmiana w funkcjonowaniu grup społecznych i partii politycznych,

-następuje ściśnienie czasu i przestrzeni,

-powstaje transnarodowa przestrzeń międzynarodowa,

-odterytorialnienie w stosunkach międzynarodowych- trudno zlokalizować centrum informacji, kapitału,

Wpływ globalizacji na stosunki międzynarodowe:

-trudności w budowaniu ładu międzynarodowego,

-pogłębienie współzależności – wszystkie państwa są powiązane,

-przenikalność granic,

-nakładanie się procesów wewnętrznych i zewnętrznych,

-osłabienie suwerenności państw,

-ograniczenie pola manewru polityki zagranicznej państw,

-degradacja gospodarek narodowych,

-wzrost potęgi korporacji (szybszy rozwój niż państwowych),

-aktywizacja podmiotów pozarządowych,

-zagrożenia pozamilitarne,

-łatwiejszy dostęp do groźniejszych broni,

-powiększanie dysproporcji między państwami,

zachwianie równowagi kulturowej,

-zmiany w środowisku naturalnym,

-wzrost napięć wewnętrznych,

-wzrost zapotrzebowania na kolektywne mechanizmy działania,

-osłabienie roli ONZ,

presja na prawo międzynarodowe, powstają regionalne normy prawa,

-pojawienie się dysproporcji asymetrycznych,

społeczeństwo obywatelskie zamienia się w społeczeństwo konsumentów,

Wielkie konferencje:

1992- Rio de Janeiro- konferencja ONZ poświęcona ochronie środowiska,

1994- światowa konferencja ludnościowa w Kairze,

1995- Światowa konferencja kobiet w Pekinie,

ruchy antyglobalistyczne atakują WTO, łączą walkę z globalizacją przeciwko imperializmowi,

-grupy anarchistyczne uznały globalizację za niekorzystną.

Podobne prace

Do góry