Ocena brak

Pojęcie i fazy cyklu koniunkturalnego

Autor /Ziemowit95 Dodano /14.12.2011

Historyczny rozwój gospodarki rynkowej wskazuje, że wzrost dochodu narodowego, a zwłaszcza wzrost produkcji przemysłowej ulega powtarzającym się — mniej lub bardziej regularnym ~ wahaniom. Czasami bywa to wahanie łagodne, a czasami wręcz katastroficzne (łata 1929-33). Ekonomiści wyróżnili w tych badaniach 4 podstawowe fazy:

1\ kryzys (lub recesja w zależności od skali spadku produkcji)

2\ depresja (lub dno kryzysu)

3\ ożywienie gospodarcze,

4\ wysoka koniunktura (rozkwit gospodarczy).

Cykl koniunkturalny zaczyna się od załamania wzrostu gospodarczego i trwa przez fazę depresji, ożywienia i wysokiej koniunktury aż do nowego załamania gospodarczego, rozpoczynającego nowy cykl gospodarczy. Faza ożywienia charakteryzuje się rosnąca sumą wydatków inwestycyjnych, wzrost dochodu narodowego, wzrost zatrudnienia oraz wzrost wydatków konsumpcyjnych. Szczytowy stan koniunktury ma miejsce wówczas gdy inwestycje osiągają swój najwyższy poziom i dalej już przestają rosnąć.

Załamanie gospodarcze jest nazywane kryzysem nadprodukcji, może być spowodowane różnymi przyczynami prowadzącymi do wyczerpania się motywacji do zwiększania nakładów inwestycyjnych np. rosnące koszty produkcji, zahamowanie wzrostu popytu, rosnąca stopą procentową od kredytów inwestycyjnych.

Każdy z tych czynników będzie wpływał hamująco na wydatki inwestycyjne przedsiębiorców i głębokość spadku inwestycji decyduje o ostrości i długotrwałości załamania gosp. Zaczyna się ono od kurczenia zamówień na urządzenia wytwórcze i wycofywanie się z wielu zawartych kontraktów budowlanych. Przejście w fazg depresji spowodowane jest dalszym kurczeniem się wydatków inwestycyjnych, rosnące trudności sprzedaży, wiele małych i słabszych przedsiębiorstw bankrutuje. Banki komercyjne maksymalnie ograniczają kredyty.

Przejście w fazą ożywienia. W tym okresie rośnie powoli zatrudnienie, wyczerpują się nagromadzone w przeszłości zapasy, tańsze kredyty zachęcają do zwiększenia wydatków inwestycyjnych, rosną kursy akcji i obligacji. W ten sposób rozwija się ożywienie obejmując coraz to nowe dziedziny życia gospodarczego i wciągu2-3 lat osiąga nowa fazę szczytowego rozwoju.

Podobne prace

Do góry