Ocena brak

POJĘCIE I ETAPY TRYBU USTAWODAWCZEGO

Autor /Aron1234435 Dodano /06.01.2012

Tryb ustawodawczy-to zespól procedur mających na celu doprowadzenie do powstania ustawy. Składa się z 5 etapów (regulowanych przez nową konstytucję ):

1. Inicjatywa ustawodawcza ( art. 118 ).

a), posłowie ( 15 lub komisja sejmowa ).

b). senat

c), prezydent.

d). Rada Ministrów,

e), w najmniej 100 000 obywateli.

Do projektu: obowiązek przedstawienia skutków finansowych wykonania ustawy. Wykonaniem inicjatywy ustawodawczej jest oficjalne złożenie przez uprawniony organ państwa gotowego projektu ustawy w formie pisemnej do tzw.: „laski marszałkowskiej”. Jeżeli projekt rządu to musi zawierać projekty podstawowych aktów wykonawczych. Wnioskodawca ma prawo wycofania projektu ustawy w toku postępowania legislacyjnego w sejmie do chwili zakończenia procedury drugiego czytania projektu.

2. Prace nad projektem ustawy w sejmie (III czytania, uchwały w II czytaniach ).

a) Pierwsze czytanie- na posiedzeniu komisji.

Pierwsze czytanie nie wcześniej niż 7 dnia od dnia doręczenia posłom druku projektu. Pierwsze czytanie obejmuje: uzasadnienie projektu przez ustawodawcę, pytania posłów i odpowiedzi wnioskodawcy

- debata w sprawie ogólnych zasad projektu.

b). Drugie czytanie-odbywa się zawsze na forum plenarnym izby. Nie może wcześniej być niż 7 dnia od dnia

doręczenia posłom sprawozdania komisji. ( chyba że Sejm podejmuje inną decyzję ). Drugie czytanie obejmuje:

- przedstawienie Sejmowi sprawozdania komisji przez sprawozdawcę

- przeprowadzenie debaty

- zgłoszenie poprawek i wniosków.

c) Trzecie czytanie-może odbyć się niezwłocznie, gdy po II czytaniu projekt nie został odesłany do komisji. Obejmuje:

- przedstawienie dodatkowego sprawozdania komisji lub (jeżeli projekt nie został skierowany ponownie do

- komisji ) przedstawienie przez posła sprawozdawcę poprawek i wniosków zgłoszonych w trakcie II czytania.

- głosowanie.

Marszałek Sejmu może tylko z własnej inicjatywy nie poddawać poprawki pod głosowanie, która uprzednio nie była przedstawiona komisji w formie pisemnej. Głosowanie- w/g określonej kolejności ;

a), odrzucenie,

b), poprawki do poszczególnych artykułów,

c), projekt w całości.

Marszałek Sejmu może odroczyć głosowanie w całości projektu, by stwierdzić czy nie będzie on kolidował z przyjętymi poprawkami.

Ustawy zwykle- większość głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów ( chyba że konstytucja stanowi inaczej ).

3. Prace w Senacie oraz ewentualnie ponowne w sejmie, jeżeli Senat zgłosiłby swoje poprawki. Marszałek Sejmu przekazuje ustawę nie uchwaloną przez Sejm do Senatu. Marszałek Senatu przekazuje ją do komisji senackich. Komisje do 2 tygodni muszą przygotować projekt uchwały senatu, która może zawierać propozycje: przyjęcia bez poprawek, z poprawkami, odrzucenie. W ciągu 30 dni jeżeli senat nie podejmie jednej z trzech propozycji ustawę uznaje się za przyjętą. Jeżeli przyjęta jest bez poprawek to idzie do podpisu prezydenta, ale gdy poprawki lub odrzucenie idzie do sejmu, gdzie w pracach komisji uczestniczy senator-sprawozdawca. Sejm może odrzucić uchwałę senatu bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy ustawowa liczby głosów.

4. Podpisanie ustawy przez prezydenta. Marszałek Sejmu przedstawia prezydentowi do podpisu ustawę. Prezydent może:

- podpisać ją w ciągu 21 dni;

- wystąpić do TK z wnioskiem o zbadanie zgodności ustawy z konstytucją. Jeżeli jest zgodna prezydent musi podpisać.

Veto ( Jeżeli nie wystąpił do TK ). Sejm może odrzucić to veto 3/5 głosów. Jeżeli veto odrzucone prezydent w ciągu 7 dni podpisuje.

V. Ogłoszenie w dzienniku ustaw.

Podobne prace

Do góry