Ocena brak

Pojęcie gminy, powiatu i województwa

Autor /Abdon Dodano /24.11.2011

Gmina stanowi wspólnotę samorządową oraz odpowiednie terytorium. Mieszkańcy gminy tworzą wspólnotę samorządową z mocy prawa. Ustawa o samorządzie gminnym tworzy uniwersalny układ gmin. Utrzymuje miasta, w których zamiast wójta działa burmistrz, a w miastach powyżej 100 000 mieszkańców lub gdy przed wejściem w życie ustawy działał prezydent, tj. w miastach powyżej 50 000 mieszkańców i w miastach będących siedzibą wojewódzkiej rady narodowej - prezydent miasta. Miasto może być podzielone na dzielnice.

Gmina posiada osobowość prawną. Wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Samodzielność gminy podlega ochronie sądowej.

Powiat stanowi lokalną wspólnotę samorządową oraz odpowiednie terytorium. Lokalną wspólnotę samorządową tworzą z mocy prawa mieszkańcy powiatu. Powiat ma osobowość prawną. Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Powiatowi jako jednostce samorządu terytorialnego przysługują prawo własności i inne prawa majątkowe.

Województwo jest regionalną wspólnotą samorządową oraz największą jednostką zasadniczego podziału terytorialnego kraju w celu wykonywania administracji publicznej. Regionalną wspólnotę samorządową tworzą mieszkańcy województwa. Do zakresu działania samorządu województwa należy wykonywanie zadań publicznym o charakterze wojewódzkim, nie zastrzeżonych ustawami na rzecz organów administracji rządowej. Województwo ma osobowość prawną. Samodzielność województwa podlega ochronie sądowej.

Kodeks postępowania administracyjnego (art.22) i ustawa z 11 maja 1995 o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (art.18 ust.1) stanowią, że spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego oraz między organami tych jednostek a organami administracji rządowej rozstrzyga sąd administracyjny.

Podobne prace

Do góry