Ocena brak

Pojęcie, forma i elementy postanowienia

Autor /Seweryn Dodano /19.08.2011

Mogą być wydawane w toku postępowania np. w sprawie przeprowadzenia dowodów; o nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności. Adresatami mogą być strony; świadkowie; biegli. Składniki postanowienia:

1) oznaczenie organu administracji publicznej,

2) data wydania,

3) oznaczenie stron i innych osób biorących udział w postępowaniu,

4) powołanie podstawy prawnej,

5) rozstrzygnięcie,

6) pouczenie,

7) podpis /imię i nazwisko/ oraz stanowisko służbowe osoby upoważnionej do wydania postanowienia,

8) uzasadnienie faktyczne i prawne, gdy na postanowienie przysługuje zażalenie bądź wydane zostało na jego skutek.

Postanowienie powinno być dostarczone na piśmie (są wyjątki). Stosuje się do nich przepisy kodeksu dotyczące np. o uzupełnieniu, sprostowaniach, wznowieniu postępowania, nieważności. Klasyfikacja postanowień ze względu na możliwość zaskarżenia:

a) postanowienia, na które nie przysługuje samoistny środek prawny-można je zaskarżyć przez odwołanie od decyzji,

b) postanowienia, na które nie przysługuje stronom zażalenie.

Podobne prace

Do góry