Ocena brak

Pojęcie europejskich rad zakładowych

Autor /Achacy Dodano /06.12.2011

Europejskie rady zakładowe to pracowniczy organ przedstawicielski, który umożliwia pracownikom uczestniczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Europejskie rady zakładowe to narzędzie stworzone dla pracowników, które ma pomóc im w kontaktach z pracodawcą. Podstawą prawną tworzenia europejskich rad zakładowych jest dyrektywa Rady nr 94/45 z dnia 22 września 1994 r. Dyrektywa ta stanowi rozwinięcie art. 17 Karty Praw Podstawowych, zgodnie z którym należy w odpowiedni sposób - z uwzględnieniem zwyczajów obowiązujących w poszczególnych państwach członkowskich - rozwijać informowanie, wysłuchiwanie i współdziałanie pracowników. Dyrektywa ma na celu poprawę procesu wymiany informacji i konsultacji osób zatrudnionych w przedsiębiorstwach lub grupach przedsiębiorstw działających na obszarze wspólnoty.

Europejska Rada Zakładowa może powstać w przedsiębiorstwie działającym na obszarze Unii Europejskiej, zatrudniającym co najmniej 1000 osób na obszarze UE, w tym co najmniej po 150 pracowników w co najmniej dwóch państwach członkowskich. Negocjacje zmierzające do powołania ERZ inicjuje zarząd przedsiębiorstwa z własnej inicjatywy albo na pisemny wniosek co najmniej 100 pracowników lub ich przedstawicieli, w co najmniej dwóch przedsiębiorstwach lub zakładach znajdujących się w co najmniej dwóch państwach członkowskich. W porozumieniu zawartym między centralnym kierownictwem przedsiębiorstwa działającego na obszarze wspólnoty lub przedsiębiorstwa kontrolującego w wypadku grupy przedsiębiorstw i gremium negocjacyjnym ustala się:

-wielkość, skład, liczbę członków rady, podział miejsc oraz procedurę wyborczą i okres ważności mandatu,

-zadania i uprawnienia Europejskiej Rady Zakładowej,

-procedurę informowania i wysłuchiwania opinii Rady,

-miejsce, częstotliwość i czas trwania zebrań Rady.

Wszystkie zobowiązania związane z obligatoryjnym tworzeniem europejskich rad zakładowych spoczywają na kierownictwie przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw. Każde państwo członkowskie samo ustala sposoby postępowania, według których przedstawiciele pracowników lub w razie ich braku, cała załoga zatrudniona na jego terytorium w przedsiębiorstwie (lub grupie przedsiębiorstw) działającym na obszarze Wspólnoty wybiera członków specjalnego gremium negocjacyjnego. Koszty działania rady ponosi zarząd centralny.

Rada ma prawo do informacji oraz konsultacji w sprawach dotyczących: sytuacji w dziedzinie zatrudnienia i możliwego rozwoju w tym zakresie; wprowadzenia istotnych zmian organizacyjnych; wprowadzenia nowych metod pracy lub nowych procesów produkcyjnych; zmiany lokalizacji przedsiębiorstwa lub zakładu pracy albo istotnej części przedsiębiorstwa lub zakładu pracy oraz przeniesienia produkcji do innego zakładu pracy lub przedsiębiorstwa; łączenia i podziału przedsiębiorstw lub zakładów pracy; ograniczenia rozmiarów bądź zaprzestania działalności przedsiębiorstwa lub zakładu pracy albo istotnej części przedsiębiorstwa lub zakładu pracy zwolnień grupowych. Warto pamiętać, że stosunek pracy pracownika będącego członkiem specjalnego zespołu negocjacyjnego lub rady podlega specjalnej ochronie w czasie trwania mandatu oraz w okresie roku po jego wygaśnięciu.

Podobne prace

Do góry