Ocena brak

Pojęcie emerytury i renty. Rodzaje rent. Świadczenie emerytalne i rentowe

Autor /Achacy Dodano /06.12.2011

Emerytura

jest dożywotnim świadczeniem pieniężnym z tytułu długoletniej pracy i osiągnięcia określonego wieku, jako odrębnego ryzyka ubezpieczeniowego.

Renty

Z tytułu niezdolności do pracy mają na celu zapewnienie środków utrzymania pracownikom, którzy całkowicie lub częściowo utracili zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokują odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu.

Niezdolność do pracy w rozumieniu ustawy składa się więc z elementu biologicznego (naruszenie sprawności organizmu) oraz ekonomicznego (zdolność do pracy zarobkowej) przy czym obydwa te elementy muszą wystąpić łącznie.

Rodzaje rent

renta okresowa

renta stała

renta szkoleniowa

renta rodzinna

Świadczenia emerytalne i rentowe

Postępowanie w sprawach świadczeń wszczyna się na podstawie wniosku zgłoszonego przez zainteresowanego lub jego pełnomocnika. Wnioski zgłasza się w organie rentowym bezpośrednio lub za pośrednictwem pracodawcy. Do wniosku powinny być dołączone dowody uzasadniające prawo do świadczenia i ich wysokość. Organy rentowe i pracodawcy obowiązani są do informowania pracowników i członków ich rodzin o warunkach i dowodach wymaganych do uzyskania świadczeń oraz do udzielania im pomocy w tym zakresie.

Szczególne obowiązki w tym zakresie spoczywają na pracodawcach, którzy zobowiązani są do:

współdziałania z pracownikiem w gromadzeniu dokumentacji

wydawania pracownikom lub organowi rentowemu zaświadczeń niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń i ich wysokość

przygotowania za zgodą pracownika wniosku o rentę

poinformowania bezzwłocznie po śmierci pracownika pozostałej po nim rodziny o warunkach uzyskania po nim renty rodzinnej

Podobne prace

Do góry