Ocena brak

Pojęcie dochodu i przychodu publicznego

Autor /Wawrzyniec Dodano /08.12.2011

Gromadzenie i wydatkowanie środków publicznych to treść gospodarki finansowej. Środki publiczne to: art. 5 u.f.p.

- dochody publiczne

- środki pochodzące z Unii Europejskiej

- środki pochodzące ze źródeł zagranicznych

- przychody publiczne

- inne przychody

DOCHODY PUBLICZNE to świadczenia pieniężne ustanawiane przez organy publiczne, które są gromadzone przez administrację publiczną na właściwy rachunek. Dochody publ. mogą być ustanawiane wyłącznie przez Parlament. Dochody prawne wynikają z zobowiązań cywilnoprawnych i z orzeczenia sądów.Są to:

- daniny publiczne

- inne należne dochody

- wpływy ze sprzedaży wyrobów i usług

- dochody z mienia jednostek sektora finansów publicznych ( z wynajmu, z wydzierżawienia)

- odsetki od środków z rachunków bankowych

- dywidendy

- spadki, zapisy, darowizny, odszkodowania za zniszczone lub utracone mienie

- dochody ze sprzedaży majątku publicznego

Dochody publiczne od prywatnych różnią się: metodami powstawania tych dochodów, trybem egzekucji, odpowiedzialnością za wykonanie zobowiązań, przeznaczeniem i wykonaniem, zasadami planowania, gromadzenia, wydatkowania i kontrolą środków.

Dochód publiczny jest to kwota bezzwrotna.

PRZYCHODY PUBLICZNE to wpływy niedefinitywne, pochodzące z pożyczek, kredytów, są to wpływy o charakterze zwrotnym. Służy on finansowaniu deficytu budżetowego (np. wpływy ze sprzedaży skarbowych papierów wartościowych, zaciągniętych pożyczek i kredytów, prywatyzację majątku Skarbu Państwa.

Podobne prace

Do góry