Ocena brak

Pojęcie dochodów publicznych

Autor /Witold Dodano /09.12.2011

Dochodami publicznymi są:

1. daniny publiczne (zaliczamy do nich podatki oraz inne świadczenia pieniężne, których obowiązek ponoszenia na rzecz państwa, j.s.t. oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych wynika z innych ustaw), oraz

2. pozostałe dochody, zalicza się do nich:

- opłaty,

- dochody z mienia (dochody z najmu, z dzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze np. leasing a także dywidendy od wniesionego kapitału),

-dochody ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw majątkowych, nie stanowiące przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych oraz innych operacji finansowych także przychodów z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa oraz majątków j.s.t., dochody pochodzące ze świadczonych usług,

- spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej,

- inne dochody uzyskane na podstawie odrębnych przepisów, o ile są one pobierane przez organy jednostki sektora finansów publicznych . (katalog art. 3 ustawy o finansach publicznych)

Podobne prace

Do góry