Ocena brak

Pojęcie decyzji administracyjnej

Autor /Seweryn Dodano /19.08.2011

Załatwienie sprawy administracyjnej następuje przez wydanie decyzji, chyba że kodeks stanowi inaczej. Decyzja jest oświadczeniem woli organu administracji publicznej, wydanym w imieniu państwa, jest też kwalifikowanym aktem administracyjnym. Jako akt ma charakter jednostronny, władczo rozstrzyga sprawę. Nawet przy stwierdzeniu bezprzedmiotowości postępowania konieczna jest decyzja o umorzeniu.

Do góry