Ocena brak

Pojęcie budżetu

Autor /Wawrzyniec Dodano /08.12.2011

Budżet – z łac. bulgaworek, sakiewka – jest to podstawowy plan finansowy państwa mający charakter dyrektywny ( tzn. są to wiążące polecenia parlamentu ) obejmujący dochody i wydatki o charakterze bezzwrotnym. uchwalany przez organ przedstawicielski na okres budżetowy , zwykle roczny.

Budżet państwa jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, sądów i trybunałów, administracji rządowej.

Budżet ( wg książki) jest to podstawowy plan finansowy państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, mający charakter dyrektywny i obejmujący dochody oraz wydatki o charakterze – zasadniczo bezzwrotnym, uchwalany przez parlament na okres przyszły, zwykle roczny. Dyrektywny charakter budżetu wyraża się w tym, że budżet – w sensie prawnym – stanowi wiążące polecenie parlamentu, skierowane do rządu oraz poszczególnych ministrów z osobna, którego treścią jest zgromadzenie wskazanych w budżecie kwot dochodów oraz wydatkowanie środków na określone cele.

Definicja budżetuustawa o finansach publicznych podaje definicję, iż budżet państwa jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz administracji rządowej, uchwalanym w formie ustawy na okres roku kalendarzowego, zwanego rokiem budżetowym.

Podobne prace

Do góry