Ocena brak

Pojęcie bezrobotnego. Jego uprawnienia i obowiązki

Autor /Achacy Dodano /06.12.2011

Za bezrobotnego uznaje się osobę będącą obywatelem polskim lub cudzoziemcem posiadającym kartę stałego pobytu lub status uchodźcy w RP, niezatrudnioną i niewykonującą innej pracy zarobkowej zdolną i gotową do powzięcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy i nie uczącą się w szkole w systemie dziennym zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania powiatowym urzędzie pracy.

Z chwilą zarejestrowania w P.U.P. bezrobotny nabywa prawo:

1.do otrzymania pomocy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia

2.do skorzystania z poradnictwa zawodowego

3.do skorzystania z przyuczenia do zawodu lub przekwalifikowania

4.do ubiegania się o pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej

5.do świadczeń publicznych zakładów opieki zdrowotnej dla siebie członków rodziny

6.po spełnieniu dodatkowych warunków: prawo do zasiłku dla bezrobotnych, stypendia dla absolwentów oraz do dodatku szkoleniowego lub świadczenia przedemerytalnego.

Nakładane są na niego również obowiązki:

1.zgłaszanie się w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonych terminach w celu potwierdzenia swojej gotowości do pracy i uzyskania informacji o możliwości zatrudnienia i szkolenia.

2.zobowiązany jest na żądanie urzędu pracy poddać się badaniom lekarskim mającym na celu stwierdzenie zdolności do pracy

3.ma obowiązek przyjęcia pracy przedstawionej mu przez urząd pracy lub szkolenia. (chodzi o pracę do której posiada kwalifikacje lub może je mieć po odbyciu odpowiedniego szkolenia jeżeli jego stan zdrowia nie wnosi zastrzeżeń a praca nie jest oddalona od jego miejsca zamieszkania o 3 godziny (dojazd + powrót) środkami komunikacji publicznej

4.ma obowiązek przyjęcia propozycji wykonania prac interwencyjnych lub robót publicznych

5.musi powiadomić urząd pracy o wyjeździe za granicę bez względu na przyczynę tego wyjazdu

6.obowiązany jest składać w powiatowym urzędzie pracy co miesiąc oświadczenia o dochodach oraz inne dokumenty niezbędne do ustalenia jego uprawnień do świadczeń przewidzianych w ustawie.

Naruszenie tych obowiązków powoduje wstrzymanie wypłaty lub czasowej utraty prawa do zasiłku albo pozbawienia statutu bezrobotnego.

Podobne prace

Do góry