Ocena brak

POJĘCIE BEZROBOCIA

Autor /Ashlyn Dodano /14.04.2011

 

Z najpowszechniej przyjmowanych definicji przyjmowanych w literaturze można wyróżnić następujące:

  1. jest to grupa osób pozostających bez pracy to znaczy nie wykorzystujących pracy najemnej, nie pracujących na własny rachunek;

  2. grupa osób zdolnych i gotowych do pracy na typowych warunkach występujących w gospodarce

  3. bezrobocie dotyczy osób poszukujące pracy

  4. liczba osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy.

 

 

W każdej gospodarce istnieje rynek pracy, a bezrobocie wynika z dwóch zasadniczych wielkości: popytu na prace i jej podaży.

Zjawisko bezrobocia zatem najprościej można określić jako nadwyżkę podaży siły roboczej na rynku pracy nad popytem na prace w danym sektorze.

 

Popyt na prace oznacza liczbę i strukturę miejsc pracy, która jest oferowana przez pracodawców w skali makroekonomicznej.

 

Podaż na pracę to liczba osób gotowych do pracy za oferowaną płacę w określonym czasie na określonym rynku.

 

 

Obecnie rynek pracy w Polsce znajduje się w sytuacji nadwyżki siły roboczej co jest okazją dla pracodawców by oferować niższą płacę za tę samą pracę za którą w sytuacji równowagi rynkowej na rynku pracy pracodawca musiałby zapłacić więcej.

 

Równowaga rynkowa na rynku pracy to sytuacja gdzie popyt na pracę= podaży siły roboczej.

Podobne prace

Do góry