Ocena brak

Pojecie bezpieczeństwa międzynarodowego

Autor /Arnold Dodano /24.07.2011

Państwa dążąc do utrzymania i umocnienia swojego bezpieczeństwa korzystają z różnych środków, metod i sposobów: -utrzymują siły zbrojne nie wiążąc się sojuszem z innymi państwami (państwa rozbudowują potencjał militarny) -uczestniczą w sojuszach wymierzonych przeciwko wspólnemu nieprzyjacielowi i dążą do utworzenia równowagi sił; (Sojusz - związek dwóch lub więcej państw utworzony dla osiągnięcia określonych, wspólnych celów politycznych. Skonstruowany na podstawie umowy międzynarodowej zawiera zobowiązania do współpracy politycznej, wojskowej i gospodarczej dla obrony wspólnych interesów i udzielania sobie pomocy. Ze względu na cele wyróżniamy sojusze: obronne, ofensywne i mieszane. Ze względu na liczbę sygnatariuszy układu : dwu i wielostronne.

Ze względu na czas trwania: stałe i tymczasowe. Równowaga sił opiera się na założeniu, iż państwa nie dopuszczają do supremacji jednego z nich. Państwa upatrują niebezpieczeństwa w fakcie, iż siły jednego z nich lub grupy państw nie równoważy siła innego państwa lup ugrupowania. Dlatego też w dążeniu do utrzymania stanu równowagi prowadzą politykę mającą na celu wykluczenie lub zmniejszenie możliwości uzyskania przewagi przez partnerów). tworzą system bezpieczeństwa zbiorowego (zakłada ono prowadzenie wspólnych akcji ogółu zorganizowanych państw w obronie ofiary napaści przeciwko agresorowi zewnętrznemu lub sygnatariuszowi umowy, na podstawie której stworzono system bezpieczeństwa; podstawą funkcjonowania tego systemu są trzy zobowiązania: zakaz agresji, obowiązek regulowania sporów międzynarodowych środkami pokojowymi, wzajemna pomoc na wypadek agresji z zastosowaniem środków zbiorowych z użyciem siły zbrojnej włącznie).

Utrzymują bezpieczeństwo w ramach szerszego imperium światowego opartego na ich zdecydowanej przewadze nad innymi państwami (np. Pax Romana). dążą do utworzenia ponadnarodowej struktury państwa światowego (głównym założeniem tej idei jest zbudowanie ponadnarodowej struktury organizacyjnej z centralnym ośrodkiem dyspozycyjnym w dziedzinie politycznej i wojskowej; likwidacja państw suwerennych i utworzenie tylko jednego państwa na całym obszarze globu ziemskiego maiłoby zapewnić powszechny pokój; idea ta pozostaje jak dotychczas w sferze teoretycznych rozważań i postulatów). Neutralność jest jednym ze środków umacniania bezpieczeństwa.

Neutralność trwała (wieczysta, stała) ma miejsce gdy państwo przyjęło na siebie zobowiązanie nieuczestniczenia nigdy w żadnej wojnie, uzyskując w zamian od innych państw zobowiązanie do nie prowadzenia przeciwko niemu działań wojennych. Do obowiązków państw trwale neutralnych należy: nie uczestniczenie w jakichkolwiek wojnach między innymi państwami, nie zaciąganie żadnych zobowiązań, które mogłyby uwikłać je w wojnę, obrona zbrojna własnego terytorium przed atakiem obcego państwa.

Podobne prace

Do góry