Ocena brak

Pojęcie administracji publicznej. Sposoby jej definowania - Definicje

Autor /Ted Dodano /15.07.2011

  1. Jana Bocia:

Administracja publiczna to przejęte przez państwo i realizowane przez jego zawisłe organy, a także przez organy samorządu terytorialnego, zaspokajanie zbiorowych i indywidualnych potrzeb obywateli wynikających ze współżycia ludzi w społeczeństwie

2.Rozumienie administracji w sensie organizacyjnym (J. Zieleniewski):

- Rzeczowe – klasa rzeczy o wysokim stopniu zorganizowania (instytucja, zespół instytucji)

- Czynnościowe – zachowania organizacyjne tworząceproces administrowania”(różne formy aktywności)

- Atrybutowe – odniesienie do cech mogących przysługiwać określonej strukturze lub grupie ludzi i na ich podstawie stworzyć definicję

3.Sprawozdawcza Stillmana Administracja jako:

- wykonywana gałąź władzy w istotny sposób powiązana z władzą legislacyjną i sądowniczą

- aktywność, której istotą jest formułowanie i realizowanie działań publicznych

- forma zaangażowania w problemy dotyczące ludzkiego zachowania i zbiorowych wysiłków

- dziedzina będąca na wiele sposobów przeciwieństwem sektora prywatnego

- proces wytwarzania dóbr i usług publicznych

4.Politologiczna (dr Radosław Solarz – wykład):

Administracja publiczna jako integralna część systemu politycznego, służąca zabezpieczeniu funkcjonowania władzy poprzez stabilizację systemu społecznego w długim okresie czasu

5.Klasyczna (negatywna) Walera Jellinka:

Administrację publiczną stanowi ta działalność państwowa (publiczna), która nie jest ani ustawodawstwem ani wymiarem sprawiedliwości”(wskazanie prawnej wtórności działalności administracji względem ustawodawstwa, podkreślenie samoistności władzy wykonawczej)

6.Cybernetyczna:

Administracja publiczna jako:

a) organizacja inteligentna, zdolna do absorpcji, przetwarzania i wykorzystania informacji do określenia polityki swojej działalności

b) inteligentne przedłużenie państwa (państwo może być inteligentne tylko poprzez administrację)

7.Socjalistyczna:

Administracja publiczna to aparat zarządzająco-wykonawczy zależny od organów jednolitej władzy państwowej

8.Oparte na kategorii interesu publicznego (pole dopuszczalnej działalności administracji publicznej państwa wyrażone jego wolą polityczną; zrealizowanie założonego przez władzę celu zgodnie z obowiązującym prawem; wskaźnik charakteru państwa – komu służy;):

a) Podmiotowa – administracja publiczna jest wykonywana przez rozczłonkowaną strukturę organizacyjną sektora publicznego, na który składają się różne podmioty, organizacje i instytucje

b) Przedmiotowa – administracja publiczna to wszelka działalność państwa dążąca do realizacji interesu publicznego

c) Mieszana (przedmiotowo-podmiotowa) – administracja publiczna to zespół działań, czynności i przedsięwzięć organizatorskich i wykonawczych, prowadzonych na rzecz realizacji interesu publicznego przez różne podmioty, organy i instytucje, na podstawie ustawy i w określonych prawem formach

9.tzw. dzisiejsza:

Administracja publiczna to uregulowana prawnie, działająca w sposób sformalizowany, ukształtowana hierarchicznie, z zarysowaną silnie specjalizacją, z problemami wewnętrznej koordynacji, oparta na profesjonalizmie (biurokracji) działalność organizatorska władzy wykonawczej w ramach prawa i do jego granic oparta na zasadach podziału władz i wzajemnej kontroli

Podobne prace

Do góry