Ocena brak

Pojęcie administracji i rządu

Autor /Korneliusz Dodano /13.12.2011

Terminu rząd używa się w kilku znaczeniach:

  1. w znaczeniu wąskim – termin rząd traktuje się jako inne określenie RM – w tym samym znaczeniu używa się terminu gabinet,

  2. rząd jako cały system organizacyjny podporządkowany RM, a więc te wszystkie organy i obsługujące je aparaty urzędnicze, które zaliczyć można do administracji rządowej. Poza RM i jej kierownictwem są to: ministrowie (i podległe im ministerstwa), kierownicy urzędów centralnych oraz terenowa administracja rządowa zorganizowana wokół urzędu wojewody bądź bezpośrednio podporządkowana określonym organom szczebla centralnego. Poza tym systemem organizacyjnym pozostaje administracja samorządowa, to znaczy te organy terenowe, które podporządkowane są samorządowi lokalnemu,

  3. pojęcie rząd odnosi się też do określenia całego sytemu sprawowania władzy w państwie; w tym znaczeniu termin ten obejmuje całokształt organów państwowych, a czasem również pewne elementy politycznej organizacji społeczeństwa.

Podobne prace

Do góry