Ocena brak

Poezja wobec rewolucji - Poezja jako retoryka

Autor /Edek55 Dodano /29.04.2011

W poezji rewolucyjnej o kształtach wypowiedzi decyduje porządek krasomówczy. M i e j sc e  p o e t y k i  z a j m u j e  r e t o r y k a. Retoryka to wiedza doskonaląca umiejętność po-zyskiwania zwolenników jakiejś idei.

Znana starożytnym, już w epokach antycznych zawie-rała porady dla mężów stanu, trybunów ludowych, głównodowodzących sił zbrojnych, pra-cowników wymiaru sprawiedliwości, kapłanów, pedagogów, spiskowców – dla wszystkich,którzy pragnęli wpływać na bieg życia społecznego.Przede wszystkim – doradzała retoryka – kto chce zmienić istniejący stan rzeczy, ten po-winien przekonać słuchaczy, że  j e s t  ź l e  i  t a k  d a l e j  b y ć  n i e  m o ż e. Im bardziejsugestywny obraz zła potrafi mówca namalować słowem, tym pewniejszy jego sukces.

Należy jednocześnie zarysować  p e r s p e k t y w ę  d o b r a (dostatku, sprawiedliwości, wolno-ści). Kontrast między pięknym marzeniem a ponurą rzeczywistością wyzwoli poczuciekrzywdy. A gdy wzburzone masy zapytają: – Któż ponosi odpowiedzialność za zło? – to bę-dzie właściwy moment, by wskazując winnych pobudzić ogół do czynu.

Do góry