Ocena brak

Podział terytorialny (ewolucja)

Autor /Tycjan Dodano /25.11.2011

Okres zaborów. Ziemie polskie pod zaborem rosyjskim były podzielone na gubernie, w których skład wchodziły bezpośrednio powiaty i większe miasta. Powiaty składały się z gmin wiejskich i mniejszych miast. Gmina wiejska była jednostka dużą pod względem obszaru, składała się z większej liczby wsi. Miast było mało. Ziemie pod zaborem pruskim były podzielone prowincje, rejencje, powiaty ziemskie i miejskie (tzw. miasta wydzielone z powiatu). Powiaty ziemskie dzieliły się na gminy wiejskie, obszary dworskie i miasta nie wydzielone z powiatów. Ziemie w zaborze austriackim- kraj Galicji, który dzielił się na powiaty i dwa miasta wchodzące w skład powiatów. Powiaty dzieliły się na miasta, gminy wiejskie i obszary dworskie.  

Okres dwudziestolecia międzywojennego. Po odzyskaniu niepodległości w 1918r. podzielono terytorium państwa na 17 województw, w tym jedno grodzkie (m.st. Warszawa) i jedno autonomiczne (woj. śląskie). Konstytucja marcowa z 1921 r. ustaliła jednolity podział na województwa, powiaty, gminy miejskie oraz wiejskie.

Okres po II wojnie światowej. W wyniku II wojny światowej powierzchnia polski zmniejszyła się o 77000 km2.

Odpadło 7 województw. W 1944r. z części województwa lwowskiego i krakowskiego utworzono województwo rzeszowskie. Obszar odzyskanych ziem został podzielony na 4 województwa (gdańskie, szczecińskie, olsztyńskie i wrocławskie) i częściowo włączony do istniejących województw. W 1950r. na ziemiach zachodnich utworzono 3 nowe województwa: koszalińskie, opolskie i zielonogórskie. W ten sposób ukształtował się istniejący do 1975r. podział państwa na 17woj. i 5 miast wyłączonych z województw. Od 1 stycznia 1973r. przywrócono gminę jako jednostkę zasadniczego podziału terytorialnego.

Z dniem 1.06.1975 dokonano podziału kraju na 49 województw i stan ten utrzymano do 31.12.98. Podział terytorialny jest z reguły podziałem wielostopniowym. W Polsce mieliśmy do 31 maja 1975r. podział trójstopniowy, gdyż terytorium państwa podzielone było na województwa, województwa – na powiaty, a powiaty – na gminy (w latach 1954-1972 na gromady). Od 1 czerwca 1975r. do 31 grudnia 1998r. istniał zasadniczy dwustopniowy podział terytorialny: na województwa i gminy. Z dniem 1 stycznia 1999r. został ponownie wprowadzony zasadniczy trójstopniowy podział terytorialny państwa. Jednostkami tego podziału są: gminy, powiaty i województwa.

Podobne prace

Do góry