Ocena brak

Podział pracy i koordynacja w świecie organizacji

Autor /Keira Dodano /18.04.2011

 

Taylor dążył do określenia w najdrobniejszych szczegółach jednej, najlepszej metody wykonania pracy. W tym celu prowadził badania dotyczące sposobu pracy, ruchów robotników przy posługiwaniu się narzędziami i maszynami lub przy przenoszeniu materiałów oraz racjonalnego ukształtowania oddzielnych czynności tak, by zmniejszyć stratę czasu i wysiłku potrzebnego do wykonania poszczególnych czynności i zadań. Celem podziału pracy było:

  • Umożliwienie nadzwyczaj szczegółowej obserwacji ruchów potrzebnych do najracjonalniejszego wykonania czynności

  • Podział taki zmniejszył w rezultacie całkowitą ilość obserwacji potrzebnych do wykonania w przyszłości wszelkich możliwych czynności w danym warsztacie, gdyż niektóre z tych elementarnych ruchów są prawie uniwersalne np. wziąć do ręki kartkę, pzeczytać kartkę itp. Gdy raz czasy dla tych ruchów zostaną określone, to dane te przydadzą się przy wykonywaniu innych prac.

Po rozłożeniu czynności na poszczególne ruchy elementarne mierzono czas trwania każdego z nich. Celem tych badań było ustalenie norm czasowych, czyli czasu potrzebnego na wykonanie poszczególnych czynności w normalnych warunkach. Dzięki temu uzyskano podstawy do wyznaczania robotnikom zadań: co, jak, w jakim czasie ma być zrobione. Podstawowym narzędziem regulującym produkcyjne zachowanie stała się instrukcja robocza.

M.P. Follet podkreślała, że o efektywności współdziałania ludzi i rzeczy przesądza koordynacja czyli integracja działalności pracowników i jednostek organizacyjnych (przepisy, komunikacja). Według niej:

  • najlepsze wyniki osiaga się, gdy koordynacja dokonuje się poprzez bezpośredni kontakt osób podejmujących organizacyjne decyzje

  • podstawowe znaczenie ma koordynacja realizowana w początkowych fazach planowania i projektowania

  • koordynacja powinna obejmować wszystkie czynniki ważne w konkretnej sytuacji

  • koordynacja powinna mieć charakter ciągły

Koordynacja osób, urządzeńi organizacyjnych procesów jest i musi być realizowana we wszystkich fazach zarządzania w obrębie wszystkich funkcji. Właściwie skoordynowana praca w zespole osób związanych ze sobą emocjonalnie jest podstawą satysfakcji jednostek z uczestnictwa w organizacji. Brak koordynacji prowadzi do braku zgodności celów, niewłaściwego rozkładania czynności w czasie, nieodpowiedniego działania i nadmiernych kosztów. Konieczne jest zatem grupowanie razem jednostek organizacyjnych, których działania służą wspólnym lub pokrewnym celom.

Podobne prace

Do góry