Ocena brak

Podział podmiotów prawnych ze względu na formę organizacyjno - prawną

Autor /RudolfNOSYrenifer Dodano /28.12.2011

Ze względu na formę organizacyjno-prawną wyróżnić możemy podmioty prawne prowadzące przedsiębiorstwa w formie:

-spółek (cywilnych, handlowych, innych).

-spółdzielni,

-zrzeszeń,

-fundacji,

-przedsiębiorstw typu fundacyjnego, jak przedsiębiorstwa państwowe i inne państwowe osoby prawne prowadzące stałą, profesjonalną działalność gospodarczą, np. Skarb Państwa, gminy, przedsiębiorstwa komunalne),

-przedsiębiorcy prawa publicznego (np. Skarb Państwa, gmina) i prywatnego (np. spółki nie będące spółkami prawa publicznego, spółdzielnie).

Ze względu na różnice w elementach strukturalnych i ustrojowych oraz odmienność praw i obowiązków w stosunkach prawnych podmiotów gospodarczych możemy wyróżnić przedsiębiorstwo i zakład.

W ujęciu funkcjonalnym przedsiębiorstwo oznacza stałą działalność zawodową uprawianą samodzielnie w celach zarobkowych.

W ujęciu przedmiotowym przez przedsiębiorstwo rozumie się zespół środków produkcji, czyli kompleks majątkowy, odpowiednio zorganizowany, w celu prowadzenia określonej działalności gospodarczo-zarobkowej.

W znaczeniu podmiotowym przedsiębiorstwa majątek właściciela przedsiębiorstwa został oddzielony od majątku samego przedsiębiorstwa. Wyłączona jest również osobista odpowiedzialność właściciela przedsiębiorstwa.

W ujęciu majątkowym przedsiębiorstwo to całość organizacyjna, na którą składa się załoga, autonomiczna struktura organizacyjna. Całość organizacyjna oznacza, że przed. opiera swoją działalność na wyodrębnionym kompleksie środków majątkowych, odrębnie ewidencjonowanych i bilansowanych. Jest samowystarczalne pod względem finansowym.

Przeds. w ujęciu prawnym jest całością, ponieważ jest wyposażone w osobowość prawną. Przeds. może posiadać samo osobowość prawną, nie posiada osobowości prawnej samo, ale ma zdolność procesową i sądową, samo nie posiada osobowości prawnej, ale posiadają ją osoby, dla których przedsiębiorstwo jest przedmiotem ich praw.

Podstawową formą organizacyjno-prawną jednostek gospodarczych jest także zakład. Jest to jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. Wchodzi jednak w skład jednostki organizacyjnej, która taką osobowość posiada. Stanowi ono pewną całość pod względem technicznym, lokalizacyjnym i organizacyjnym.

Inne formy organizacyjno-prawne działalności gospodarczej to:

a/gospodarstwo pomocnicze,

b/zakłady budżetowe.

Gospodarstwo pomocnicze funkcjonują zwłaszcza w szkołach wyższych, zakładach leczniczych i jednostkach administracji państwowej.

W formie gospodarstw pomocniczych prowadzi się w tych jednostkach gospodarstwa leśne i ogrodnicze, tuczarnie, warsztaty szkolne, zakłady remontowe, bufety, introligatornie.

Gospodarstwa pomocnicze posiadają pewną samodzielność w stosunkach finansowych, cywilno-prawnych. W sprawach majątkowych występuje Skarb Państwa lub osoba w skład której wchodzi gospodarstwo.

Zakłady budżetowe są to wyodrębnione państwowe jednostki organizacyjne, których celem jest odpłatne świadczenie usług w sferze kultury i spraw socjalnych. Są to żłobki, przedszkola, ośrodki wczasowe i kolonijne, domy kultury, muzea, biblioteki.

Rozliczają się z budżetem przychodami i rozchodami.

Podobne prace

Do góry