Ocena brak

Podział państw ze względu na pozycję

Autor /Wacek Dodano /24.07.2011

Podział państw ze względu na pozycję w stosunkach międzynarodowych Państwa jednolite – występują na zewnątrz jako jeden podmiot, jednostki administracyjne nie mają żadnej zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnej.

Państwa złożone- tu podział suwerenności pomiędzy całość i części składowe. Dzielą się na państwa związkowe (całość jest podmiotem prawa, a części składowe mogą mieć zdolność ograniczoną) i z :wiązki państw (podmiotem prawa są części składowe, a całość ma ograniczoną zdolność odpowiednim aktem prawnym leżącym u podstaw połączenia, lub nie ma jej wcale). W przeszłości była to unia realna i personalna

Federacje– posiadają organy centralne, występują w stosunkach m. jako jeden podmiot. Części składowe nie mają w ogóle lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych (Brazylia, Szwajcaria, Meksyk, USA).  

Konfederacje– luźny związek państw związanych umową międzynarodową dla prowadzenia wspólnej polityki zagranicznej i obronnej. Z reguły brak władzy centralnej. Z czasem przeszła w federację.

Rodzaje państw ze względu na ograniczoną zdolność do czynności prawnych lub całkowicie zależne. Charakteryzuje je całkowita zależność prawnomiędzynarodowa lub przejęcie reprezentacji zewnętrzne. Są to : protektoraty międzynarodowe Protektorat kolonialny Państwa wasalne Minipaństwa Państwa trwale neutralne Mocarstwa uniwersalne – zdolne do działań w skali globalnej we wszystkich dziedzinach stosunków wewnętrznych, np. USA, mocarstwa sektorowe, zdolne do działań w skali globalnej w jednej dziedzinie, np. gospodarczej – Japonia, mocarstwa regionalne, zdolne do efektywnego oddziaływania w regionie, np. Francja, państwa zdolne do efektywnego oddziaływania w skali lokalnej, np. Polska, protektoraty międzynar – opierają się na umowie międzynarodowej zawartej przez suwerenne pomioty, na mocy której protegowany zrzeka się części lub całości działań zewnętrznych

Ogólnie wyróżniamy:

Supermocarstwa, mocarstwa, mocarstwa średnie, mocarstwa sektorowe, mocarstwa regionalne, państwa średnie, państwa małe (rozwinięte i rozwijające), państwa karłowate, Państwa-miasta.

Podobne prace

Do góry