Ocena brak

Podział kwoty między wierzycieli

Autor /Iwo Dodano /22.12.2011

Art. 115 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym reguluje podział kwot, gdy egzekucja prowadzona jest w sytuacji wielości wierzycieli. Uzyskane w wyniku egzekucji sumy pieniężne przekazuje się przede wszystkim wierzycielom, korzystającym z pierwszeństwa zaspokojenia, a następnie innym wierzycielom. Jeżeli kwota wyegzekwowana nie wystarcza na zaspokojenie wszystkich wierzycieli, organ egzekucyjny dokonuje podziału uzyskanej kwoty, stosunkowo do wysokości ich należności, z zachowaniem pierwszeństwa zaspokojenia należności. W pierwszej kolejności zaspokaja się:

- koszty egzekucyjne i koszty upomnienia,

- należności zabezpieczone hipotecznie wynikające z wierzytelności banku hipotecznego wpisanych do rejestru zabezpieczenia listów zastawnych,

- należności zabezpieczone hipotecznie lub zastawem rejestrowym albo wpisane do innego rejestru,

- należności, do których stosuje się przepisy Działu III o.p. oraz należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne,

- należności zabezpieczone zastawem lub korzystające z ustawowego pierwszeństwa,

- inne należności i odsetki (art, 115§1).

Odrębnie unormowana została kwestia podziału kwoty uzyskanej z egzekucji z nieruchomości. Organ egzekucyjny sporządza plan podziału kwoty, w którym oprócz wierzyciela egzekucyjnego uczestniczą:

- wierzyciele posiadający tytuł wykonawczy z dowodem doręczenia zobowiązanemu wezwania do zapłaty oraz wierzyciele, którzy uzyskali zabezpieczenie powództwa, jeśli się zgłosili najpóźniej w dniu uprawomocnienia się postanowienia o przyznaniu własności nieruchomości,

- osoby, które przed zajęciem nieruchomości nabyły do niej prawa stwierdzone w protokole opisu i oszacowania wartości nieruchomości lub zostały zgłoszone i udowodnione najpóźniej w dniu uprawomocnienia się postanowienia o przyznaniu własności,

- pracownicy co do stwierdzonych dokumentem należności za pracę, jeśli zgłosili swe roszczenia przed sporządzeniem planu podziału.

Podobne prace

Do góry