Ocena brak

Podział Europy na państwa bogate i biedne

Autor /Celestyn Dodano /25.10.2011

Przypatrując się Europie, zazwyczaj zauważamy tylko podziały polityczne lub gospodarcze, lecz mało kto z nas zauważa kolosalne wręcz różnice jakie wynikają z owych podziałów. Państwa w Europie, na skutek różnego rodzaju przemian politycznych, gospodarczych czy społecznych, dokonały mimowolnie swoistego podziału na te państwa który zarobiły na owych przemianach i jednocześnie stały się potęgami gospodarczymi na skalę światową oraz te które na wszelkiego rodzaju przemianach, reformach, stowarzyszeniach się wyszły jak przysłowiowy pan przed wojną.

Tak więc, początków owych rozdziałów w Europie możemy doszukiwać się już w… XVI w.! Wtedy to bowiem, nastąpiło słynne wystąpienie Martina Lutra, augustianina, który ogłosił 95 swoich tez, na temat reformacji Kościoła. Tezy te, ukazujące głównie ogrom majątku Kościoła i kleru, wskazywały na odebranie owego majątku, co np. w Niemczech spotkało się z ogromnym poparciem, zarówno ze strony szlachty jak i mieszczaństwa. Jednocześnie obie wymienione warstwy społeczne wskazywały na ogromne wręcz opłaty na rzecz Kościoła, czyli tzw. dziesięcinę (wierny musiał oddawać dziesiątą część swoich dochodów na rzecz Kościoła).

Taka postawa społeczeństwa, wskazywała na wyjątkowo trzeźwą ocenę sytuacji a jednocześnie dotarcie do nich, jak Kościół żeruje na swoich "ukochanych" wiernych. W ślady Niemiec poszły również inne państwa Europy zachodniej, a co wręcz szokujące, różnice utrzymują się do dziś!!! Bardzo łatwo, patrząc na mapę polityczną Europy, możemy stwierdzić, iż na regionach na których obecnie znajdują się takie państwa jak Francja, Niemcy, Anglia, Holandia, Belgia, Luksemburg, Szwajcaria, Austria czy Włochy, dokonał się odwrót ludzi od Kościoła katolickiego, na rzecz Kościołów protestanckich, a co ważniejsze, większość z tych państw do dziś zdominowana jest przez protestantów.

Więc jak widać, już w renesansie dokonywał się podział Europy. Przyczyną tego podziału stał się jeden człowiek, Martin Luter, który dostrzegł proces, w jaki Kościół bogaci się wręcz wbrew swoim świętym zasadą!!! A ludzie którzy doszli do podobnych wniosków jak nasz augustanin, do dziś wychodzą na tym lepiej.

Przejdźmy jednak do dzisiejszych przyczyna podziału Europy, na państwa biedne i bogate. Jak łatwo zauważyć, do państw bogatych, zaliczmy w zasadzie tylko państwa Europy zachodniej i północnej. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest sposób w jaki owe państwa zostały wyzwolone po II Wojnie Światowej. Państwa Europy wschodniej, a po części też południowej, zostały wyzwolone przez Armię Czerwoną, która "osiedliła" się w wyzwolonym kraju. Wiązało się to jednoznacznie z przejęciem władzy w owym kraju przez komunistów i wprowadzenie państwa na orbitę wpływów politycznych i gospodarczych ZSRR. Przypatrując się mapie podziałów politycznych, zamieszczonej w naszej książce wyraźnie widać, które państwa dostały się na ową orbitę. Były to m.in.: Czechosłowacja, Węgry, Bułgaria, Rumunia oraz Polska czy państwa półwyspu bałkańskiego.

Patrząc z perspektywy dnia dzisiejszego, bardzo łatwo zauważyć, jak bardzo ZSRR wykorzystywało swoje środkowoeuropejskie "satelity" i dzięki nim rozrastało się do miana supermocarstwa. Wszystkie państwa (będące pod wpływem ZSRR) z wyjątkiem Jugosławii, gdzie i tak rząd już był komunistyczny, zrzeszone były w strukturze rynkowej zwanej RWPG, która została stworzona na wzór zachodnioeuropejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, a następnie zamiast doprowadzić do gospodarczego rozkwitu państw stowarzyszonych w w/w strukturze, doprowadziła do ruiny gospodarczej, która dała o sobie znać pod koniec lat osiemdziesiątych, kiedy to rozpadło się ZSRR a wraz z nim wszystkie wspólnoty które powołał w czasie swoich rządów na państwami podległymi.

Jednocześnie na zachodzie Europy, wzrost gospodarczy przypominał ten, który dokonał się na początku XIX w. w związku z rewolucją techniczną. Państwa te, wspierane przez rząd USA tak politycznie jak i finansowo (doktryna Trumana), rozwijały się i jednocześnie bogaciły, stając się obecnie, jednymi z najbogatszych państw na świecie. Państwa na zachodzie, dojrzawszy powiązania gospodarcze między sobą i płynące z tego korzyści, doszły do wniosku (bardzo słusznego), iż należało by się połączyć w różnego rodzjau wspólnoty, unie, związki, aby zwiększyć swoje dochody a nie konkurować ze sobą wzajemnie. Tak doszło do powstania Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, następnie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej a w konsekwencji Unii Europejskiej.

Jak więc widać, podział Europy na część bogatą i biedną ma swoje korzenie już w XVI w. jednak ostateczny podział, rewelacyjnie wręcz widoczny dla naszego społeczeństwa dokonał się w latach czterdziestych i pięćdziesiątych naszego stulecia. Przyczyną tego podziału była II Wojna Światowa a w zasadzie rywalizacja polityczna dwóch państw: USA i ZSRR. Doprowadziła ona do podziału "Starego kontynentu" na dwie części -wpływów USA, jak się później okazało strefę bogatą, -oraz wpływów ZSRR, czyli strefę biedną, przynajmniej z dzisiejszego, gospodarczego punktu widzenia.

Do bogatych państw Europy zaliczamy dziś:

· Niemcy

· Wielką Brytanię

Podobne prace

Do góry