Ocena brak

Podział dziejów Ziemi na ery i okresy – najważniejsze wydarzenia

Autor /Dymitr Dodano /22.09.2011

Całość dziejów Ziemi została podzielona na ery, okresy, piętra. Podstawą podziału były skamieniałości przewodnie. W ciągu dziejów Ziemi miało miejsce wiele różnych wydarzeń : zmieniały kształt lądy i oceany, występowały procesy górotwórcze, pojawiało się życie, rozwijały się i ginęły gatunki.

 

ERY                          OKRESY

KENOZOIK       -       czwartorzęd

                               trzeciorzęd

MEZOZOIK       -         kreda

                                  jura

                                  trias

PALEOZOIK        -       perm

                               karbon

                               dewon

                                sylur

                             ordowik

                              kambr

PROTEROZOIK

ARCHAIK

Dwie najstarsze ery, archaiczna i proterozoiczna, nazywane łącznie prekambrem trwały ok. 4 mld. Lat. W tym czasie zaczęła formować się skorupa ziemska, atmosfera i hydrosfera. Uformowane zostały cokoły kontynentów , stanowiące dziś tarcze np.( kanadyjską, brazylijską, austalijską)oraz podłoża prekambryjskich platform np. Wschodnioeuropejskiej, saharyjskiej. W skałach prekambryjskich występuje wiele złóż mineralnych pochodzenia magmowego i metamorficznego np. złoto, żelazo, miedz. Silny wulkanizm. Organizmy morskie, prymitywne, delikatne nie pozostawiające skamieniałości.

Do góry