Ocena brak

Podzespoły w komputerze

Autor /janek Dodano /31.01.2012

Współczesne komputery osobiste są zaledwie dale­kimi krewnymi owych pionierskich maszyn. Bazu­ją one na zasadach konstrukcyjnych opracowanych w początku lat 80. (lecz nieustannie modyfikowa­nych) przez dwie czołowe korporacje: IBM oraz Apple Corp. Komputery PC opanowały domy i biura, podczas gdy Macintoshe są popularne głów­nie wśród projektantów, grafików oraz przy za­awansowanych pracach edytorskich.
Każdy komputer można rozłożyć na podzespo­ły: procesor, twardy dysk, napędy dysków elastycz­nych, kartę graficzną oraz karty wejścia/wyjścia. Wszystkie one są podłączone do wiązki przewo­dów (szyny zbiorczej), po której przesyłane są mię­dzy nimi informacje. Procesor jest połączony także z pamięcią RAM oraz ROM. Ten drugi rodzaj pa­mięci jest pamięcią wyłącznie do odczytu i prze­chowywane są w niej dane niezbędne do urucho­mienia i pracy maszyny, które zostały tam wpisane fabrycznie i nie mogą zostać zmienione. Najważniejsze komendy znajdują się w BlOSie - będącym pamięcią typu ROM. Po każdorazowym włącze­niu komputera pobiera on z układu scalonego BIOS odpowiednie instrukcje procedury startowej, które zawierają testy różnych elementów, przygotowu­ją współpracę z ekranem oraz klawiaturą oraz roz­poczynają ładowanie systemu operacyjnego z twar­dego dysku (lub dyskietki).
Jak już wspomniano, pamięć RAM jest używa­na do przechowywania danych niezbędnych do wykonania programu oraz wyświetlania wyników. Pamięć RAM ma postać układów scalonych, czyli kości. Współcześnie układy typu SIMM są powo­li zastępowane przez szybsze układy DIMM. Poje­dyncze kości pamięci operacyjnej mają dziś pojem­ność od 4 do 32 MB (milionów bajtów). Jeżeli kości nie wystarczają, współczesne komputery potrafią (dzięki oprogramowaniu) wydzielać pewną część twardego dysku i traktować ją jak kość RAM. Oczywiście taka wirtualna, dyskowa pamięć RAM jest znacznie wolniejsza od rzeczywistego układu scalonego, jednak często jest używana, by dzisiej­sze, skomplikowane programy mogły pracować.

Podobne prace

Do góry