Ocena brak

Podwójne opodatkowanie

Autor /majka Dodano /28.03.2011

Wymagany Adobe Flash Player wesja 10.0.0 lub nowsza.

praca w formacie ppt Podwójne opodatkowanie

Transkrypt

Podwójne opodatkowanie 

„

Przygotowali: Bartosz Prociuk, Tomasz Bartłomiejczak, Łukasz Przeracki

1

Osoby podlegające opodatkowaniu
Nieograniczony  obowiązek  podatkowy  na  podst. 
Art.  3.  1.  Ustawy  o  podatku  dochodowym  od 
osób fizycznych:
      Osoby  fizyczne,  jeżeli  mają  miejsce  zamieszkania  na 
terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej,  podlegają  obowiązkowi 
podatkowemu  od  całości  swoich  dochodów  bez  względu  na 
miejsce położenia źródeł przychodów
Artykuł ten odnosi się do tzw. Zasady rezydencji
2

Pojęcie miejsce zamieszkania

Miejscem  zamieszkania  osoby  fizycznej  według  art.. 
25  Kodeksu  cywilnego  jest  miejscowość,  w  której 
osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. 

3

Ograniczony obowiązek podatkowy na podstawie Art. 
3 ust. 2a.  PDOF:
Osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają 
obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów z pracy 
wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na 
podstawie stosunku służbowego lub stosunku pracy, bez 
względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia, oraz od 
innych dochodów osiąganych na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej.
Artykuł ten odnosi się do tzw. Zasady źródła.
Zwolnieni od podwójnego opodatkowania są  członkowie 
personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów 
konsularnych. 
4

 
 

Zasada rezydencji i zasada źródła przyjmowane są w 
prawodawstwie poszczególnych państw w taki 
sposób, iż wzajemnie się uzupełniają. Dlatego 
majątekdochód i zysk osiągane z działalności 
gospodarczej o charakterze międzynarodowym mogą 
by wielokrotnie obciążane.
I tak:
­ majątek, dochód i zysk podlegać będzie 
opodatkowaniu w kraju zamieszkania lub kraju 
położenia siedziby;
­ a równocześnie ten sam majątek, dochód i zysk 
podlegać będzie opodatkowaniu w kraju, w którym 
powstał.
Powyższe zjawisko, tj. wielokrotność opodatkowania 
jest zjawiskiem negatywnym. Przede wszystkim 
dlatego, że przyczynia się do ograniczenia 
międzynarodowej współpracy gospodarczej
 

5

Biorąc pod uwagę zasadę rezydencji i zasadę źródła przy 
kształtowaniu obowiązków podatkowych, możliwe są trzy 
podstawowe warianty kolizji i roszczeń podatkowych 
dwóch państw:
1. Prawodawstwo podatkowe obu państw, wprowadza 
nieograniczony obowiązek podatkowy w danym rodzaju 
podatku
2. W jednym z państw istnieje w danym rodzaju podatku 
nieograniczony obowiązek podatkowy, a w drugim 
państwie ograniczony obowiązek
3. W obu państwach obowiązuje ograniczony obowiązek 
podatkowy

6

Metody zapobiegające wielokrotności 
opodatkowania
Wśród prawnych metod zapobiegających 
wielokrotności opodatkowania wyróżnić 
można rozwiązanie jednostronne, 
bilateralne (dwustronne) i multilateralne 
(wielostronne). Ich cechą wspólną jest to, że 
stosuje się w nich określoną technikę 
podatkową.
7

Rozwiązania jednostronne

Prawodawstwo podatkowe państwa, 
miejsca zamieszkania lub siedziby 
podatnika całkowicie lub częściowo zrzeka 
się prawa do poboru określonego rodzaju 
podatku
8

Rozwiązania dwustronne
Są to umowy w sprawie zapobiegania 
podwójnemu opodatkowaniu; państwa 
przyjmują wzajemne ograniczenia 
dotyczące przedmiotu opodatkowania. 
Inaczej mówiąc jest to system wzajemnych 
zrzeczeń państwa w sprawie praw do 
pobierania podatków.
9

Rozwiązania wielostronne
Są to wielostronne umowy w sprawie 
unikania opodatkowania, których celem jest 
eliminacja podwójnego opodatkowania 
zarówno o charakterze prawnym jak i 
ekonomicznym. Stosowanie tych metod 
może przyczynić się zarówno do 
nieskrępowanego przepływu kapitału, 
towarów i usług, siły roboczej.
10

Techniki obliczenia podatku
Metoda proporcjonalnego odliczenia
PDOF art. 27 ust. 9 Jeżeli osoby, o których mowa w art. 3 ust. 1, osiągają 
również dochody z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej lub ze źródeł przychodów położonych poza 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dochody te podlegają w obcym 
państwie opodatkowaniu podatkiem dochodowym, a nie zachodzą 
okoliczności określone w art. 21 ust. 1 pkt 33 i umowa o zapobieżeniu 
podwójnemu opodatkowaniu zawarta z tym państwem inaczej nie stanowi, 
dochody te łączy się z dochodami ze źródeł przychodów położonych na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W tym przypadku od podatku 
obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą 
podatkowi dochodowemu zapłaconemu w obcym państwie. Odliczenie to 
nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed 
dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód 
11
uzyskany w państwie obcym. 

Przykład obliczenia podatku metodą 
proporcjonalnego odliczenia 
                           Dochody
Na terenie RP                             za granicą
                      Suma dochodów
                           Podatek
          ­ kwota podatku dochodowego zapłacona w innym państwie
                                    

Kwota nadpłaty lub niedopłaty

                    

12

Metoda wyłączenia z progresją
PDOF art. 27 ust. 8.  Jeżeli podatnik oprócz dochodów podlegających 
opodatkowaniu podatkiem dochodowym osiąga również dochody z 
tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zwolnione od podatku na podstawie art. 21 
ust. 1 pkt 33 lub pkt 66, podatek dochodowy określa się w następujący 
sposób:
1) do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym 
dodaje się dochody zwolnione od tego podatku i od sumy tych 
dochodów oblicza się podatek według skali określonej w ust. 1,
2) ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy 
dochodów,
3) ustaloną zgodnie z pkt 2 stopę procentową stosuje się do dochodu 
podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.
13

Opodatkowanie związane z 
pracą najemną
Pensje, płace i inne podobne wynagrodzenia, które osoba mająca miejsce 
zamieszkania w Kraju pochodzenia osiąga z pracy najemnej, podlegają 
opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że praca wykonywana jest w 
drugim (obcym) Państwie. Jeżeli praca jest tam wykonywana, to osiągane za 
nią wynagrodzenie może być opodatkowane w tym drugim Państwie.
Wynagrodzenie osoby mającej miejsce zamieszkania w pierwszym Państwie 
osiągane z pracy najemnej, wykonywanej w drugim Państwie, podlega 
opodatkowaniu tylko w pierwszym wymienionym Państwie, jeżeli:
a) odbiorca przebywa w drugim Państwie przez okres lub okresy nie 
przekraczające łącznie 183 dni w danym roku podatkowym tego 
drugiego Państwa,
b) wynagrodzenie jest wypłacane przez pracodawcę lub w imieniu 
pracodawcy, który nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby w drugim 
Państwie i
c) wynagrodzenie nie jest ponoszone przez zakład lub stałą placówkę, 
którą pracodawca posiada w drugim Państwie.
14

Podatek od przychodów 
uzyskanych na terytorium RP
Art. 29. 1. Wysokość podatku dochodowego od uzyskanych na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez osoby, o których 
mowa w art. 3 ust. 2a, przychodów:
    1) Przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, 
literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, 
rozrywkowej i sportowej pobiera się w formie ryczałtu w wysokości 20% 
przychodu,
    2)  z tytułu należnych opłat za wywóz ładunków i pasażerów przez 
zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej i żeglugi 
powietrznej, z wyjątkiem ładunków i pasażerów tranzytowych ­ pobiera 
się w formie ryczałtu w wysokości 10% przychodów,
    3) z tytułu świadczeń doradczych, księgowych, badania rynku, usług 
prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania 
danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, 
gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze ­ pobiera 
się w formie ryczałtu w wysokości 20 % przychodu.
15

Metody unikania podwójnego 
opodatkowania
Różnice między dwoma podstawowymi metodami unikania 
podwójnego opodatkowania:
W metodzie wyłączenia państwo bądź w ogóle nie bierze pod uwagę 

dochodu uzyskanego za granicą, bądź też w przypadku wyłączenia z 
dochodu uzyskanego za granicą, bądź też
progresją interesuje się tylko wysokością tego dochodu, natomiast w 
metodzie zaliczenia ważne są wysokość dochodu jak i wysokość 
uiszczonego w państwie źródła podatku,
W metodzie wyłączenia dochód uzyskany w państwie źródła jest 
wyłączony z opodatkowania w Kraju ojczystym (brany pod uwagę w celu 
obliczenia stawki opodatkowania dochodu osiągniętego w państwie 
rezydencji), w metodzie zaliczenia zaś, dochód uzyskany w państwie 
rezydencji), w 
źródła jest opodatkowany także w Kraju zamieszkania, jednakże 
podatek od dochodu osiągniętego w państwie źródła jest odliczany od 
podatku, który jest naliczony od całego dochodu.
16

Podobne prace

Do góry