Ocena brak

Podstawy prawne zwalczania handlu narkotykami

Autor /michol Dodano /22.07.2011

Traktat o Unii Europejskiej w art. 29 wymienia zwalczanie nielegalnego handlu narkotykami jako przedmiot zainteresowania III filara. Zagadnienie to nadal pozostaje w sferze zainteresowania UE, po wejściu w życie TL, gdyż art. 69b TFUE upoważnia PE i Radę, stanowiące w drodze dyrektyw zgodnie ze zwykłą procedurą prawodawczą, do ustanawiania norm minimalnych odnoszących się do m.in.: w zakresie nielegalnego handlu narkotykami, do określania przestępstw oraz kar w dziedzinach szczególnie poważnej przestępczości w wymiarze transgranicznym. Normy te mają wynikać z rodzaju lub skutków przestępstw lub ze szczególnej potrzeby ich zwalczania.

Dalej podręcznik podaje dorobek UE w omawianej materii i wymienia m. in. (przytaczam wszystkie):

- rozporządzenie Rady z 1993 roku w sprawie utworzenia Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii; Zadaniem Centrum jest gromadzenie, analiza i upowszechnianie obiektywnych, rzetelnych i porównywalnych informacji na temat narkotyków i narkomanii oraz, poprzez te działania, dostarczanie swoim odbiorcom wiarygodnego i udokumentowanego obrazu zjawiska narkomanii na poziomie europejskim.

- wspólne działanie (96/699/WSiSW) z 1996 roku w sprawie wymiany informacji o chemicznym profilowaniu narkotyków w celu wzmocnienia współpracy między państwami członkowskimi w walce z przemytem narkotyków;

- wspólne działanie z 1996 roku dotyczące zbliżania ustawodawstwa i praktyk państw członkowskich UE w zakresie walki z uzależnieniem narkotykowym oraz przemytem narkotyków;

- decyzję 2001/419/WSiWS z 2001 roku w sprawie przekazywania próbek substancji kontrolowanych;

- decyzję ramową 2004/757/WSiWS z 2004 roku ustanawiającą podstawowe przepisy w sprawie elementów stanowiących o przestępstwach i karach w obszarze nielegalnego obrotu narkotykami;

- decyzję Rady 2005/387/WSiWS z 2005 roku w sprawie wymiany informacji, oceny ryzyka i kontroli nowych substancji psychoaktywnych.

Podobne prace

Do góry