Ocena brak

Podstawy prawne funkcjonowania samorządu terytorialnego

Autor /Al99 Dodano /23.08.2011

Decydujące znaczenie mają zapisy konstytucyjne. Konstytucja z roku 1997 w stosunku do małej Konstytucji z roku 1992 ma więcej zapisów na temat samorządu terytorialnego. (cały rozdział VII Konstytucji z 1997 poświęcony jest samorządom, a także inne artykuły Konstytucji).

Konstytucja z 97r. w porównaniu z Konstytucją z 92r. przewidywała nie tylko samorząd gminny, ale także inne poziomy samorządu (regionalnego i lokalnego). Jest zapis, że podstawową jednostką jest samorząd gminny, ale nie wyklucza się także innych poziomów.

Wystąpiło sformułowanie samorząd regionalny(wojewódzki), o którym wcześniej w małej Konstytucji nie mówiono. W małej Konstytucji była mowa tylko o samorządzie gminnym.

Konstytucja z 1997r.(art.l66) - gmina jest jednostką samorządu terytorialnego, stwierdzała, że istnieje potrzeba funkcjonowania samorządu ponadlokalnego, regionalnego, ale nie określała jednoznacznie jak ma wyglądać, ponieważ zostawiała swobodę ustawodawstwu zwykłemu. Ustawy uchwalono w roku 1998, stworzyły one model samorządu na szczeblu powiatu i województwa. Weszły w życie w 1999r. Art. 169 Konstytucji dot. tworzenia organów samorządu terytorialnego, czy przyjmujemy formułę wyborów bezpośrednich czy pośrednich. Jeżeli chodzi o organy stanowiące(rady gminy, wówczas powiaty, sejmiki województwa) przyjęto zasadę, że w sposób bezpośredni wybieramy członków tych organów (radnych) wszystkich poziomów. Organy wykonawcze -Konstytucja stworzyła możliwość wprowadzenia bezpośredniego wyboru. Początkowo zarządy gmin, powiatów i województw wybierano w sposób pośredni.

Dopiero od roku na poziomie gminy organy wykonawcze wybierane są w sposób bezpośredni.

Podobne prace

Do góry