Ocena brak

Podstawy odpowiedzialności dłużnika za niewykonanie zobowiązania

Autor /Erazm Dodano /16.11.2011

    Dłużnik odpowiadał za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie kontraktu z mocy prawa, wierzyciel mógł domagać się odszkodowania pod postacią grzywny za niewykonane świadczenie. Prawo nakładało na dłużnika obowiązek naprawienia szkody. Ponosił on odpowiedzialność nie w związku z istnieniem między stronami zobowiązania, lecz popełnienia deliktu lub quasi-deliktu.

    Musiały jednak zostać spełnione następujące przesłanki: wierzyciel musiał ponieść szkodę majątkową w wyniku działań (lub ich braku) ze strony dłużnika lub doznać uszczerbku w wyniku deliktu, który popełnił dłużnik, pomiędzy niewykonaniem (nienależytym wykonaniem) kontraktu a szkodą lub uszczerbkiem wierzyciela powinien zachodzić związek przyczynowy oraz niewykonanie (nienależyte wykonanie) kontraktu lub popełniony delikt musiały być zawinionym działaniem dłużnika, wyjątkiem była odpowiedzialność kontraktowa zobowiązująca dłużnika do naprawienia szkody majątkowej powstałej nawet w wyniku przypadku.

Podobne prace

Do góry