Ocena brak

Podstawy nawiązania stosunku pracy (zagadnienie)

Autor /Faust Dodano /07.12.2011

Pracodawca może i powinien mieć możliwość swobodnego zatrudnienia w ramach realizacji zasady doboru pracowników w sposób zapewniający najlepsze wykonanie zadań. Z n.s.p. wiążą się skutki w sferze indywidualnego i zbiorowego stos. Pracy. Istnieje tutaj reprezentacja pracownika. Organami reprezentującymi są zakładowe organizacje związkowe lub związki zawodowe. Istnieją również europejskie rady zakładowe, które bronią praw pracowników do informacji i konsultacji. Fakt zawarcia umowy o pracę stwarza po stronie pracowników możliwość uczestniczenia w zarządzaniu zakładem pracy.

Duże szanse na n.s.p. mają osoby o dużych kwalifikacjach zawodowych, znające języki obce, przedsiębiorcze oraz młode. Etapem poprzedzającym n.s.p. są negocjacje prowadzone w celu zatrudnienia. Pracodawca ma prawo zażądać od osoby ubiegającej się na dane stanowisko danych osobowych, a nawet zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do wykonywanej pracy lub o niekaralności za przestępstwo popełnione z winy umyślnej. N.s.p. jest prawem a nie obowiązkiem pracownika. N.s.p należy do wyłącznej kompetencji uprawnionego do tego podmiotu, bez konieczności współdziałania w tym zakresie z jakimkolwiek innym podmiotem, a zwłaszcza z przedstawicielami pracowników.

Osoba, z którą ma być nawiązany stos. pracy musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, os. kończąca 18 rok życia, ale czasem może 16( pracownik młodociany), posiadająca odpowiedni stan zdrowia. Warunkiem n.s.p. jest zawarcie umowy, mianowanie pracownika, powołanie lub wybór na stanowisko. Umowa powinna zostać zawarta na piśmie.

Podobne prace

Do góry