Ocena brak

Podstawy i konse­kwencje uchybienia właściwości miejsco­wej

Autor /Longin Dodano /01.12.2011

Właściwość miejscowa to upoważnienie sądu do przeprowadzenia czynności proceso­wych ze względu na miejsce zda­rzenia, które dało podstawę do dokonania tych czyn­ność. Obowiązują tu trzy reguły:

1 Zgodnie z art. 31§1 miejscowo właściwy do rozpoznania sprawy jest sąd, w którego okręgu popełniono przestępstwo. Miej­scem takim jest:

a)miejsce działania lub miejsce w którym działanie miało nastą­pić w przypadku prze­stępstwa z zaniechania

b)miejsce skutku w przypadku przestęp­stwa materialnego

c)miejsce zamierzo­nego celu lub skutku ( przy usiłowaniu)

Jeżeli przestępstwo popełniono w okręgu kilku sądów właściwy z nich jest ten z nich, w którego okręgu wszczęto naj­pierw postępowanie przygo­towawcze. Jeżeli prze­stępstwo popełniono na polskim statku wodnym lub powietrz­nym a nie można usta­lić miejsca popełnienia przestępstwa, wła­ściwy jest sąd macie­rzystego portu statku.

2 Jeżeli nie można ustalić miejsca popeł­nienia przestępstwa właściwy jest sąd w którego okręgu:

a)ujawniono przestęp­stwo

b)ujęto oskarżonego

c)oskarżony przed popełnieniem czynu stale mieszkał lub przebywał

3 jeżeli na podstawie dwóch powyższych reguł nie można ustalić właściwości miejsco­wej sprawę rozpoznaje sąd wła­ściwy dla dzielnicy śródmieście gminy Wawa centrum.

Konsekwencje uchy­bienia

Naruszenie właściwo­ści miejscowej nie powoduje tak daleko idących konsekwencji jak przy właściwości funkcjonal­nej. Jeżeli sąd dopiero na rozpra­wie stwierdzi, że nikt nie jest właściwy miej­scowo lub, że wła­ściwy jest sąd niższego rzędu może przekazać sprawę innemu sądowi jedynie wtedy, gdy powstanie konieczność odroczenia rozprawy. Uchy­bieniem będącym tylko względną przy­czyną odwoławczą będzie, więc nie prze­kazywanie sprawy w razie stwierdzenia niewłaściwości przed rozpoczęciem roz­prawy lub mimo jej odroczenia.

Podobne prace

Do góry