Ocena brak

Podstawowe źródła prawa urzędniczego

Autor /Faust Dodano /07.12.2011

-określają pragmatyki służbowe i urzędnicze

1) ustawa z 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury

2) ustawa z 12 października 1994r. o samorządowych kolegiach odwoławczych

3) ustawa z 27 lipca 2001r. o służbie zagranicznej

4) ustawa z 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela

5)ustawa z 29 sierpnia 1997r. o strażach gminnych

6) ustawy ustrojowe, np. ust. o samorządzie gminnym

7) akty wykonawcze o randzie rozporządzenia

• Rozp. Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2006r. w sprawie postępowania wyjaśniającego i postępowania dyscyplinarnego w służbie cywilnej

• Rozp. Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2007r. w sprawie czasu pracy pracowników urzędów administracji rządowej

• Rozp. Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 2007r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej

• Rozp. Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich

• Rozp. Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego

• Rozp. Rady Ministrów z dnia 13 marca 2007r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych

• Rozp. Rady Ministrów z dnia 6 marca 2007r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rzadowej i pracowników innych jednostek

• Rozp. Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1982r. w sprawie aplikacji administracyjnej oraz ocen kwalifikacyjnych urzędników państwowych

8) akty o niższej randze, np. zarządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 października 2002r. w sprawie ustanowienia Kodeksu Etyki Służby Cywilnej.

9) statuty

Główne podstawowe źródła Pr.urzędniczego- ustawy

1) z dnia 16 września 1982r. o pracownikach urzędów pa

określa obowiązki i prawa urzędnikow państwowych i innych pracowników zatrudnionych w kancelarii Sejmu, Senatu, Prezydenta RP, Sądzie Najwyższym, Biurze Trybunału Konstytucyjnego, Biurze RPO, Biurze RPD, Biurze KRRiT, Prokuraturze Generalnej Skarbu Państwa w sprawach nienormowanych w odrębnych przepisach, Krajowym Biurze Wyborczym, RIO, Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, IPN.

2) Z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych- określa status prawny pracowników zatrudnionych w: urzędzie marszałkowskim, starostwie powiatowym, urzędzie gminy, biurach związków jednostek samorządu terytorialnego i ich zakładów budżetowych, biurach jednostek administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego

3) Z dnia 24 sierpnia 2006r. o służbie cywilnej

Podobne prace

Do góry