Ocena brak

Podstawowe zasady podejścia systemowego.

Autor /Mia Dodano /18.04.2011

 

Podejście systemowe do problematyki kierowania dąży do traktowania organizacji jako jednorodnego, celowego systemu składającego się z wzajemnie powiązanych części. Zamiast zajmowania się każdą z części organizacji odrębnie, podejście systemowe umożliwia kierownikowi spojrzenie na organizację jako na całość, a zarazem na części szerszego środowiska zewnętrznego. W ten sposób teoria systemów wskazuje, że działania każdej części organizacji wpływają na działania wszystkich pozostałych części.

Podstawowe koncepcje:

Podsystemy – części składające się na całość . Każdy system może z kolei być częścią jeszcze większej całości.

Synergia – oznacza, że całość jest większa od sumy jej części. W znaczeniu organizacyjnym synergia oznacza, że poszczególne działy organizacji współpracują ze sobą i oddziałując na siebie stają się wydajniejsze, niż gdyby każdy z nich działał w odosobnieniu.

Systemy otwarte i zamknięte – System uważamy za otwarty, jeśli współdziała z otoczeniem: za zamknięty, jeśli nie współdziała. Każda organizacja współdziała ze swoim otoczeniem, lecz stopień tego współdziałania jest różny.

Granice systemu. Każdy system ma granice, które oddzielają go od otoczenia. W systemie zamkniętym granice są sztywne; w otwartym –elastyczniejsze . Ostatnio granice systemów wielu organizacji stają się coraz elastyczniejsze.

Przepływ. System ma przepływ informacji, materiałów i energii(w tym ludzkiej). Wchodzą one do systemu z otoczenia na wejściach(np. surowce), ulegają procesom przekształcenia wewnątrz systemu (operacjom, które je przetwarzają) i wychodzą z systemu na wyjściach (jako towary lub usługi).

Sprzężenie zwrotne. Jest ono kluczem do kontroli systemów. W miarę postępu operacji systemu przekazuje się informację do właściwych ludzi lub ewentualnie do komputera do oceny przebiegu prac i w razie potrzeby jego korekty.

Teoria systemów zwraca uwagę na dynamiczny i wzajemnie powiązany charakter organizacji i zadań kierownika. Tak więc teoria systemów stwarza ramy dla planowania działań i przewidywania ich bezpośrednich oraz dalekosiężnych skutków, a zarazem pozwala nam na zrozumienie nieprzewidzianych konsekwencji w miarę ich pojawienia się. Posługując się systemowym punktem widzenia kierownicy mogą łatwiej utrzymać równowagę między potrzebami rozmaitych części organizacji a potrzebami i celami firmy jako całości.

Do góry