Ocena brak

Podstawowe zasady obrotu papierami wartościowymi

Autor /RudolfNOSYrenifer Dodano /28.12.2011

Regulacje prawne dotyczące papierów wartościowych znajdują się w różnych aktach prawnych: w noweli do kodeksu cywilnego, w prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (97), prawo wekslowe (97), czekowe (95), przepisy dotyczące akcji emitowanych przez spółkę akcyjną ( kodeks handlowy art.328-367) oraz regulacje w konwencjach międzynarodowych np., jednolita ustawa o wekslach trasowanych i własnych, czy międzynarodowe źródła prawa umownego np. jednolite zwyczaje dotyczące akredytyw dokumentowych. Rodzaj papierów wartościowych:

  • imienne – legitymujące osobę imiennie wskazaną w treści dokumentu, zbywane w drodze przelewu

  • na zlecenie, które legitymują osobę wymienioną w dokumencie oraz każdego, na kogo prawa zostały przeniesione przez indos. Po przeniesienia praw z dokumentu potrzebne jest jego wydanie oraz istnienie nieprzerwanego szeregu indosów

  • na okaziciela – przeniesienia praw dokumentu wymaga jedynie wydania tego dokumentu

Papiery wartościowe inkorporują określone prawa, najczęściej wierzytelności. Jeśli zobowiązanie wynika z wynika z wystawionego papieru wartościowego, dłużnik jest obowiązany do świadczenia za zwrotem dokumentu albo udostępnieniu je dłużnikowi, celem pozbawienia dokumentu jego mocy.

W gospodarce rynkowej rynek papierów wartościowych stanowi istotny mechanizm w zakresie przepływów kapitałowych. Rozróżniamy rynek pierwotny i wtórny, oraz charakter tych rynków wolny lub sformalizowany. Rynek pierwotny występuje przy sprzedaży papierów wartościowych przez tego samego eminenta przy subskrypcji nowych emisji, wtórny powstaje wskutek dalszej zmiany posiadanych papierów na gotówkę i ich lokatach w innych papierów wartościowych. Rynek wolny występuje w formie giełdy papierów wartościowych i regulowanego rynku pozagiełdowego.

Uczestnikami obrotu publicznego papierami wartościowymi są: emitenci, Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, spółki i banki prowadzące działalność maklerską, spółki prowadzące giełdy, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.

Podobne prace

Do góry