Ocena brak

Podstawowe reguły postępowania zaświadczeniowego

Autor /Hortensjusz Dodano /22.12.2011

Zaświadczenie jest urzędowym potwierdzeniem faktu lub stanu prawnego ( ma więc charakter deklaratoryjny) . Organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie na żądanie strony, jeżeli:

- przepis prawa wymaga urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego

- osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego

Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni. Odmowa wydania zaświadczenia żądanej treści następuje w drodze postanowienia na które służy zażalenie.

Organ administracji publicznej nie może żądać zaświadczenia na potwierdzenie faktów lub stanu prawnego: znanych organowi z urzędu lub możliwych do ustalenia przez organ na podstawie posiadanej ewidencji , rejestrów lub innych danych na podstawie przedstawionych przez zainteresowanego do wglądu dokumentów urzędowych( np dowód osobisty, dowód rejestracyjny)

Organ żądając potwierdzenia faktów lub stanu prawnego w formie zaświadczenia obowiązany jest wskazać przepis prawa wymagający tego potwierdzenia.

Podobne prace

Do góry