Ocena brak

Podstawowe reguły postępowania w sprawach skarg i wniosków (właściwość organów, forma załatwienia skargi, kwalifikacja skargi w warunkach określonych w art. 233 - 235 k.p.a.)

Autor /Hortensjusz Dodano /22.12.2011

1) Skarga w sprawie indywidualnej, która nie była i nie jest przedmiotem postępowania administracyjnego – powoduje wszczęcie postępowania, jeżeli została złożona przez stronę. Jeżeli skarga taka pochodzi od innej osoby – może spowodować wszczęcie postępowania z urzędu ( chyba, że przepisy wymagają do wszczęcia postępowania żądania strony)

2) W sprawie, w której toczy się postępowanie administracyjne – skarga złożona przez stronę podlega rozpatrzeniu w toku postępowania, zgodnie z k.p.a.

3) Skargę w sprawie, w której w toku postępowania administracyjnego została wydana decyzja ostateczna - uważa się zależnie od jej treści za żądanie wznowienia postępowania lub za żądanie stwierdzenia jej nieważności albo jej uchylenia lub zmiany z urzędu.

Podobne prace

Do góry