Ocena brak

Podstawowe pojęcia z zakresu prawa wyborczego

Autor /Barnim Dodano /13.12.2011

Prawo wyborczew znaczeniu przedmiotowym jest to ogół norm prawnych obowiązujących w państwie i regulujących tryb wyboru organów przedstawicielskich; w znaczeniu podmiotowym są to określone w przepisach obowiązującego prawa uprawnienia ogółu obywateli do udziału w wyborach do organów przedstawicielskich.

System wyborczy – ogół zasad zawartych w prawie wyborczym, a także nie mających charakteru prawnego, stosowanych w praktyce wyborów do organów przedstawicielskich. System wyborczy sensu largo oznacza ogół zasad dotyczących trybu przygotowania i przeprowadzenia wyborów oraz zasad dotyczących podziału mandatów, a jako zasady ustalania wyników wyborów funkcjonuje w znaczeniu sensu stricto.

W Polsce podstawą dla uregulowań prawa wyborczego są postanowienia Konstytucji (przede wszystkim art. 62, art. 96 ust. 2, art. 97 ust. 2, art. 98-101, art. 127-129, art. 169 ust. 2 i 3). Zasadnicze regulacje prawa wyborczego zawierane są w ustawach. Obowiązują więc:

  • ustawa z dnia 12 kwietnia 2001 r.– Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (ows),

  • ustawa z dnia 27 września 1990 r. – o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (uwp) ostatnio istotnie zmieniona ustawą z 28 kwietnia 2000 r.,

  • ustawa z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatowych i sejmików województw (owst),

  • ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. – o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta,

  • ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego.

Niektóre unormowania o bardziej szczegółowym charakterze zawarte zostały w aktach wykonawczych niższego rzędu (uchwały Państwowej Komisji Wyborczej, orzecznictwo m.in. TK, NSA i SN).

Podobne prace

Do góry