Ocena brak

Podstawowe obowiązki związane z obrotem dewizowym

Autor /Hubert55 Dodano /29.08.2011

Obowiązki związane z wywozem za granicę i przywozem do kraju wartościdewizowych lub krajowych środków płatniczych:

                                Art. 18.

1. Rezydenci i nierezydenci przekraczający granicę państwa są obowiązani  zgłaszać, w formie pisemnej, organom celnym lub organom Straży  Granicznej wykonującym kontrolę celną, przywóz do kraju złota  dewizowego lub platyny dewizowej, a także krajowych lub zagranicznych  środków płatniczych, jeżeli ich wartość przekracza łącznie równowartość  10 000 euro.

2. Rezydenci i nierezydenci, w celu uzyskania potwierdzenia przywozu,  mogą zgłaszać organom celnym lub organom Straży Granicznej wykonującym  kontrolę celną, w formie pisemnej, przywóz do kraju krajowych lub  zagranicznych środków płatniczych, których wartość nie przekracza  łącznie równowartości 10 000 euro.                                   

                                Art. 19.

Rezydenci i nierezydenci dokonujący wywozu za granicę złota dewizowegolub platyny dewizowej, a także krajowych lub zagranicznych środkówpłatniczych, których wartość przekracza łącznie równowartość 10 000 euro,są obowiązani okazywać organom celnym lub organom Straży Granicznejwykonującym kontrolę celną, bez ich wezwania, dokumenty potwierdzająceuprawnienie do wywozu lub zezwolenie dewizowe uprawniające do wywozu.                                   

                                Art. 20.

1. Rezydenci i nierezydenci są obowiązani przedstawiać organom celnym lub  organom Straży Granicznej wykonującym kontrolę celną, na ich żądanie,  przywożone do kraju lub wywożone za granicę wartości dewizowe oraz  krajowe środki płatnicze.

2. Organy celne oraz organy Straży Granicznej wykonujące kontrolę celną  mogą w celu sprawdzenia, czy przywóz do kraju wartości dewizowych lub  krajowych środków płatniczych oraz ich wywóz za granicę odbywa się  zgodnie z przepisami ustawy lub warunkami udzielonych zezwoleń  dewizowych, podejmować czynności kontrolne na zasadach i w trybie  kontroli celnej lub kontroli granicznej.                                   

                                Art. 21.

Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w porozumieniu zministrem właściwym do spraw wewnętrznych, określi, w drodzerozporządzenia:

   1) sposób dokonywania potwierdzenia przywozu do kraju oraz wywozu za     granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych,

   2) wykaz dokumentów potwierdzających uprawnienie do wywozu za granicę     wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych oraz ich wzory- mając na uwadze zapewnienie kontroli obrotu dewizowego z zagranicą.

Obowiązki związane z wysyłaniem za granicę wartości dewizowychlub krajowych środków płatniczych:

                                Art. 22.

Wysyłanie za granicę wartości dewizowych lub krajowych środkówpłatniczych może odbywać się wyłącznie za pośrednictwem państwowegoprzedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Poczta Polska" lub podmiotówuprawnionych do wykonywania w obrocie z zagranicą działalnościgospodarczej w dziedzinie poczty, w listach wartościowych, paczkachpocztowych z podaną wartością lub listach poleconych przedstawianych donadania w stanie otwartym.                                   

                                Art. 23.

Rezydenci i nierezydenci wysyłający za granicę złoto dewizowe lub platynędewizową, a także krajowe lub zagraniczne środki płatnicze, którychwartość przekracza łącznie równowartość 10 000 euro, są obowiązaniokazywać organom celnym, bez ich wezwania, dokumenty potwierdzająceuprawnienie do wysłania lub zezwolenie dewizowe uprawniające do wysłania.                                   

                                Art. 24.

Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w porozumieniu zministrem właściwym do spraw łączności, określi, w drodze rozporządzenia:

   1) sposób wysyłania za granicę wartości dewizowych lub krajowych     środków płatniczych,

   2) wykaz dokumentów potwierdzających uprawnienie do wysłania za     granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych oraz     ich wzory mając na uwadze zapewnienie kontroli obrotu dewizowego z zagranicą

Obowiązki związane z przekazami pieniężnymi za granicęoraz rozliczeniami w kraju z nierezydentami:

                                Art. 25.

1. Rezydenci są obowiązani dokonywać przekazów pieniężnych za granicę  oraz rozliczeń w kraju z nierezydentami za pośrednictwem uprawnionych  banków, jeżeli kwota przekazu lub rozliczenia przekracza równowartość  10 000 euro.

2. Sprzedaż przez uprawniony bank rezydentowi, w celu wywozu lub wysłania  za granicę, czeku lub innego dokumentu płatnego za granicą traktuje się  na równi z dokonaniem przez rezydenta przekazu pieniężnego za granicę,  za pośrednictwem uprawnionego banku.                                     

                               Art. 26.

1. Dokonanie przekazu pieniężnego za granicę lub rozliczenia w kraju z  nierezydentem, za pośrednictwem uprawnionego banku, następuje po  podaniu przez rezydenta bankowi tytułu prawnego, w związku z którym  następuje przekaz lub rozliczenie, a w sytuacji, w której:

   1) powstanie wskazanego tytułu wymaga indywidualnego zezwolenia     dewizowego - po przedstawieniu takiego zezwolenia,

   2) kwota przekazu lub rozliczenia przekracza równowartość 10 000 euro     - po przedstawieniu dokumentów potwierdzających wskazany tytuł,

2. Bank może zażądać dokumentów potwierdzających wskazany tytuł, jeżeli  kwota przekazu lub rozliczenia nie przekracza równowartości 10 000  euro

3. Dokonanie przekazu lub rozliczenia może nastąpić bez przedstawienia  bankowi dokumentów potwierdzających wskazany tytuł, jeżeli rezydent  złoży pisemne oświadczenie o przyczynach ich braku. W razie złożenia  takiego oświadczenia i dokonania przekazu lub rozliczenia bez  udokumentowania wskazanego tytułu, rezydent jest obowiązany przedstawić  bankowi dokumenty potwierdzające wskazany tytuł niezwłocznie po ich  uzyskaniu, nie później jednak niż w terminie 3 miesięcy od dnia  dokonania przekazu lub rozliczenia.                                   

                                Art. 27.

1. Dokonanie przekazu pieniężnego za granicę lub rozliczenia w kraju z  nierezydentem, związanego z osiągnięciem przychodu lub dochodu, w  odniesieniu do którego nierezydent podlega w kraju obowiązkowi  podatkowemu, następuje, z zastrzeżeniem ust. 2, po przedstawieniu  bankowi pośredniczącemu w przekazie lub rozliczeniu zaświadczenia  właściwego urzędu skarbowego, potwierdzającego wygaśnięcie zobowiązania  podatkowego wynikającego z takiego obowiązku.

2. W przypadku gdy przekaz lub rozliczenie jest związane z osiągnięciem  przez nierezydenta przychodu lub dochodu, od którego podatek lub  zaliczka na podatek są pobierane przez płatnika lub inkasenta będącego  rezydentem, dokonanie przekazu lub rozliczenia następuje po złożeniu  bankowi, przez płatnika lub inkasenta, pisemnego oświadczenia o  obliczeniu i pobraniu podatku lub zaliczki na podatek oraz dowodu  wpłaty podatku lub zaliczki na podatek właściwemu urzędowi skarbowemu,  o ile zgodnie z odrębnymi przepisami upłynął termin ich płatności.                                   

                                Art. 28.

Przepisy art. 25, art. 26 ust. 1 i 2 oraz art. 27 stosuje się odpowiednioprzy dokonywaniu przez nierezydentów przekazów gotówkowych za granicęoraz wpłat gotówkowych na ich własne rachunki bankowe oraz rachunkibankowe innych nierezydentów.                                   

                                Art. 29.

Rezydenci, dla potrzeb kontroli skarbowej, są obowiązani przechowywaćdokumenty, o których mowa w art. 26 i 27, przez okres 5 lat licząc odkońca roku kalendarzowego, w którym zostały dokonane czynności obrotudewizowego z zagranicą, których te dokumenty dotyczą.

Obowiązki dotyczące zgłaszania danych o obrocie dewizowym z zagranicą:                                   

                                Art. 30.

1. Rezydenci dokonujący obrotu dewizowego z zagranicą są obowiązani  przekazywać Narodowemu Bankowi Polskiemu dane w zakresie niezbędnym do  sporządzania bilansu płatniczego oraz bilansów należności i zobowiązań  zagranicznych państwa.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do banków, oddziałów banków  zagranicznych oraz oddziałów instytucji kredytowych.

3. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób, zakres i  terminy wykonywania obowiązków, o których mowa w ust. 1, oraz wysokość  kwot, których przekroczenie powoduje powstanie tych obowiązków, mając  na uwadze zapewnienie danych niezbędnych do sporządzania bilansu  płatniczego oraz bilansów należności i zobowiązań zagranicznych  państwa.

                                Art. 31.

Narodowy Bank Polski jest obowiązany przestrzegać tajemnicy w zakresiedanych uzyskanych od banków i rezydentów, w wykonaniu obowiązkówokreślonych w art. 30 ust. 1, na zasadach określonych w ustawie Prawo Bankowe.

                                Art. 32.

Rezydenci, na żądanie uprawnionego banku, zobowiązanego do przekazywania,na podstawie odrębnych przepisów, danych w zakresie niezbędnym dosporządzania przez Narodowy Bank Polski bilansu płatniczego oraz bilansównależności i zobowiązań zagranicznych państwa, są obowiązani udzielaćtemu bankowi informacji o dokonywanych za jego pośrednictwem obrotachdewizowych z zagranicą.

Podobne prace

Do góry