Ocena brak

Podstawowe informacje

Autor /pirat001 Dodano /08.02.2011

 

Najważniejsze potrzeby w relacji jednostka-społeczeństwo: potrzeby biologiczne, takie jak potrzeba zaspokajania głodu i pragnienia; potrzeba przedłużenia gatunku; potrzeba bezpieczeństwa, przynależności i miłości oraz potrzeba uznania i współzawodnictwa.

Socjalizacja: (łac. Socialis-towarzyski, spajający). Przekazywanie wzorców kulturowych przez środowisko społeczne.

Zbiorowość społeczna: zespół ludzi, w którym wytworzyła się i utrzymuje więź społeczna.

Więzi społeczne powstają dzięki stycznościom z innymi ludźmi, wzajemnym oddziaływaniom i stosunkom oraz zależnościom.

Więzi społeczne mogą być: naturalne, zrzeszeniowe, stanowione.

Najprostsze zbiorowości społeczne: para, krąg społeczny, grupa społeczna.

Grupę społeczną tworzą co najmniej 3 osoby, które połączone są względnie trwałymi więzami społecznymi. Takie więzi mogą powstawać dzięki wspólnym wartościom, celom, interesom, potrzebom. Elementy te budują poczucie solidarności wśród członków grupy i potrzebę identyfikacji z przyjętymi wartościami oraz nadają danej grupie społecznej cechy odróżniające ją od innych.

Cechy grupy społecznej: przynajmniej 3 osoby; wartości; odrębności; cele, interesy, potrzeby.

Rodzaje grup społecznych: wielkość(grupy małe, duże); członkostwo(ekskluzywne,ograniczone,inkluzyjne); typ więzi(pierwotne,wtórne); stopień sformalizowania(formalne,nieformalne).

Funkcje rodziny:prokreacyjna,seksualna,ekonomiczna,opiekuńczo-zabezpieczająca,socjalizacyjna,stratyfikacyjna,rekreacyjna,kulturowa.

Małżeństwo:usankcjonowany przez prawo,trwały,równoprawny związek między kobietą i mężczyzną, zostaje zawarty, gdy jednocześnie obecni złożą przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenie, że wstępują ze sobą w związek małżeński. Oświadczenie takie powinno być złożone publicznie i w obecności dwóch pełnoletnich świadków.

Małżeństwa nie może zawrzeć osoba, która: nie ukończyła 18 lat;jest całkowicie ubezwłasnowolniona ze względu na chorobę psychiczną lub niedorozwój umysłowy;pozostaje w ważnym związku małżeńskim;jest krewnym w linii prostej.

Wspólność majątkowa:dorobek małżonków w okresie małżeństwa.

Intercyza: przedślubny lub poślubny kontrakt indywidualnie regulujący stosunki majątkowe małżonków.

Powinowactwo:związek rodzinny,który istnieje między małżonkami a krewnymi drugiego małżonka.

Pokrewieństwo:stosunek łączący osoby, które pochodzą od wspólnego przodka.

Powództwo:zgłoszone do sądu żądanie o przeprowadzenie procesu cywilnego i wydanie orzeczenia w danej sprawie.

Władza rodzicielska:ogół obowiązków i praw przysługujących rodzicom, a w szczególności obowiązek i prawo do pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz prawo do wychowania dziecka.

Kuratela:nadzór ustanowiony przez sąd nad osoba niezdolną do działań prawnych i nad jej majątkiem.

Społeczność lokalna:zbiorowość ludzi zamieszkujących wspólne terytorium, powiązanych ze sobą systemem więzi społecznych, wyróżniająca się spośród innych podobnych społeczności zbiorem samodzielnie wypracowanych elementów kultury.

Migracja:okresowa lub stała zmiana miejsca pobytu.

Społeczeństwo masowe:typ współczesnego społeczeństwa biernych odbiorców kultury masowej.

Naród:zbiorowość terytorialna o określonym składzie etnicznym, wytworzona w procesie dziejowym jako wspólnota o podłożu gospodarczym,politycznym,społecznym i kulturowym,przejawiająca się w świadomości swych członków.

Najważniejsze czynniki narodotwórcze:wspólne terytorium,pochodzenie etniczne,organizacja polityczna,integracja gospodarcza i społeczna, wspólna kultura.

Negatywne postawy związane ze świadomością narodową:ksenofobia(fobiczny lęk, niechęć,strach, wrogość w stosunku do obcych lub innych ras),szowinizm(ideologia i postawa, będąca skrajną odmianą nacjonalizmu,wyrażająca się w ślepym uwielbieniu dla własnego narodu oraz pogardzie i nienawiści do innych nacji.),rasizm(ideologia oraz wypływające z niej zachowania przyjmujące założenie wyższości niektórych ras ludzi nad innymi).Kosmopolityzm(pogląd negujący wszelkie podziały kulturowe-polityczne i terytorialne. Zwolennicy kosmopolityzmu uważają za swoją ojczyznę nie jakiś kraj czy inny obszar, ale cały świat)jest kontrowersyjny.

Podstawowe elementy społeczeństwa:obiektywne warunki bytu danej zbiorowości;kultura danego społeczeństwa;struktura społeczeństwa.

Elementy struktury społecznej:struktura demograficzna;klasowa;warstwowa;zawodowa.

Hedonizm:pogląd etyczny,wg którego przyjemność jest najwyższym dobrem, celem życia i naczelnym motywem działania człowieka.

Utylitaryzm:pogląd etyczny,wg którego pożytek jednostki lub społeczeństwa są najwyższym celem ludzkiego postępowania.

Rodzaje norm społecznych(postępowania):prawne;religijne;moralne;obyczajowe.

Normy postępowania:podstawowe mechanizmy regulujące życie społeczne.

Najbardziej pożądane dla życia społecznego postawy jednostki wobec problemów społecznych:odwaga cywilna,słowność,prawdomówność,punktualność,odpowiedzialność,pracowitość,zaradność,wrażliwość społeczna,solidarność międzyludzka.

Najważniejsze czynniki kształtujące ład społeczny:prawo,moralność,religia,tradycja.

Najpoważniejsze problemy moralne:aborcja,eutanazja,nieprzestrzeganie praw człowieka,korupcja,nietolerancja,degradacja środowiska,praw zwierząt.

Najkorzystniejsze sposoby rozwiązywania konfliktów:negocjacje,mediacje,arbitraż,droga sądowa,głosowanie, wybory.

Podobne prace

Do góry