Ocena brak

PODSTAWOWE DZIEDZINY BADAŃ W PSYCHOLOGII ZDROWIA

Autor /Edgar Dodano /09.09.2011

Chcemy w tym miejscu zasygnalizować te obszary badań i istniejącej już wiedzy, które mogliby wykorzystać w swojej praktyce psychologowie stający przed zadaniem ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy człowiekowi chore­mu somatycznie. Wiedza ta ma bardzo różny status. Są to bardzo ogólne modele, węższe koncepcje pochodzące z podstawowych dziedzin psychologu.

jak poznawcze koncepcje człowieka, strategie radzenia sobie ze stresem, fazy zmiany zachowań i osobowości pod wpływem oddziaływań profesjonal­nych, i uogólnione wyniki badań empirycznych. Znaczna część tej wiedzy (np. psychologia stresu) jest powszechnie stosowana przez psychologów różnych specjalności, część jest wspólna dla psychologii klinicznej i psychologii zdro­wia, część tej wiedzy powstała wyraźnie w nurcie badań psychologii zdrowia, psychoprofilaktyki i psychologii medycznej. Krótki przegląd tych badań za­czniemy od wiedzy rozwijanej głównie w ramach psychologii zdrowia.

Do góry