Ocena brak

Podstawowe dokumenty dotyczące praw człowieka

Autor /Abakuk Dodano /16.11.2011

Prawa człowieka - zespół podstawowych, niezbywalnych i uniwerslanych praw, które przysługują człowiekowi bez wzgl. na rasę, kolor skóry, religię, pochodzenie itp.

Tragedia II wojny światowej wpłynęła na utworzenie praw człowieka, przed tym istniały pewne normy etyczne. Lock i Russeau deklarowali już pewne prawa czlowieka. Dopiero XX w. przynosi ich powszechną akceptację. Koncepcja prawno - naturalna głosi, że człowiekowi przynależą pewne prawa.

Prawa człowieka:

a) uchwały o charakterze ogólnym, np.: Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, Europejska Karta Praw Człowieka,

b) umowy o charakterze szczególnym np. w kwestii dyskryminacji rasowej.

3 źródła praw: p. naturalne, p. stanowione, p. moralne.

Prawa: prawa i wolności człowieka, p. polityczne, gospodarcze, socjalne, kulturalne, grupowe (pacjentów, ucznia itp.).

Uchwała na forum ONZ - Powszechna Deklaracja Praw Człowieka (pierwszy dokument) - 10 grudnia 1948 r. Składał się z 30 artykułów. Jest to deklaracja, dokument nie jest obowiązujący. Od tego momentu zaczyna się walka o prawa człowieka.

Prawa osobiste: życie w wolności, p. dp bezpieczeństwa, sprawiedliwego i żetelnego procesu, do życia, obywatelstwa, własności, zakaz tortur, prawo nie działa wstecz.

Prawa polityczne: niezawisłość sądów, wolność sumienia i słowa, żetelne wybory, prawo do zrzesznia się.

Prawa gospodarcze: równa płaca za równą pracę, prawo do pracy.

Prawa kulturalne: prawo do nauki, branie udziału w życiu kulturalnym.

Prawa przysługują nawet w przypadku niewypełniania obowiązków np. płacenia podatków.

Konwencja o Prawach Politycznych Kobiet; 20 list.'59 Deklaracja Praw Dziecka (10 zasad); 21 grudnia'65 - Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej; 16 grudnia'66 Pakty Praw Człowieka - umowa międzynarodowa, obowiązuje dla państw które ją podpisały (Polska w 1977r.). Dzieli się na:

1)pakt praw obywatelskich i politycznych:

a)które nie mogą być łamane,

b)które mogą być łamane,

2)pakt praw ekonomicznych, socjalnych i kulturalnych.

Ad a): prawo do życia, do uznania podmiotowości prawnej, zakaz niewolnictwa, tortur, pozbawiania wolności za długi, zakaz propagandy wojennej, dyskryminacji.

Ad b): prawo do wolności i bezpieczeństwa, do swobody wyboru miejsca zamieszkania, prawo do równości w postępowaniu karnym przed sądem, prawo do posiadania opinii i wyrażania jej, zakaz pracy przymusowej.

Podobne prace

Do góry