Ocena brak

Podstawowe cechy pedagogiki społecznej - Czym jest pedagogika społeczna?

Autor /Hipolit Dodano /30.08.2011

Jej polska twórczyni-Helena Radlińska- nie zdecydowała się na definicję, ograniczając się do kilkakrotnego charakteryzowania swej plastycznej koncepcji. Ostatnia z tych charakterystyk brzmi:,, Pedagogika społeczna jest nauką praktyczną, rozwijającą się na skrzyżowaniu nauk o człowieku, biologicznych i społecznych z etyką i kulturoznawstwem (teorią i historią kultury) dzięki własnemu punktowi widzenia. Można go najkrócej określić jako zainteresowanie wzajemnym stosunkiem jednostki i środowiska, wpływem warunków bytu i kręgów kultury na człowieka w różnych fazach jego życia, wpływem ludzi na zapewnianie bytu wartościom przez ich przyjęcie i krzewienie oraz przetwarzanie środowisk <>”.

W piętnaście lat potem Ryszard Wroczyński sprecyzował zwięźle zakres i zadania pedagogiki społecznej, wyciągając konsekwencje z osiągnięć H. Radlińskiej, z refleksji europejskich pedagogów społecznych oraz z doświadczeń własnego warsztatu naukowego. ,,Pedagogika społeczna- definiuje R. Wroczyński- opierając się na badaniach empirycznych, a więc na empirii, analizuje wpływy wychowawcze, których źródłem jest środowisko, oraz ustala zasady organizowania środowiska z punktu widzenia potrzeb wychowania”.

Koncentracja na rolo środowiska w wychowaniu sprawia, iż pedagogikę społeczną można określić jako pedagogikę środowiska. Czesław Czapów podkreśla, że ,,pedagogika społeczna to ów specyficzny punkt widzenia rzeczywistości, postrzegającej zadania wychowawcze, aby przez pobudzone środowisko oddziaływać na jednostki ludzkie i społeczność. Można wiec powiedzieć, że pedagogika społeczna jest raczej uwarunkowanym historycznie nurtem myśli pedagogicznej niż odrębna dyscypliną pedagogiczną.”

Obok takiego postrzegania pedagogiki mamy też drugie ujęcie, określające ją jako odrębną dyscyplinę naukową.,, Pedagogika społeczna jako dyscyplina naukowa zajmuje się obszarami i zbiorowościami wszelkiego wieku, wymagającymi opieki lub pomocy w rozwoju oraz instytucjami powołanymi do realizacji tych zadań”. W ramach tej dyscypliny ukształtowało się kilka specjalizacji: pedagogika opiekuńcza dzieci i młodzieży, teoria pracy socjalnej, teoria pracy kulturalno- wychowawczej, teoria wychowania pozaszkolnego.

W obu ujęciach pedagogika społeczna wiązała i wiąże swą nazwę, refleksję i badania nade wszystko z potrzebami ,, upośledzonych” warstw i klas społecznych i ze sprawiedliwością społeczną.

Podobne prace

Do góry