Ocena brak

Podstawowe cechy i wymiary kultury

Autor /bomberman Dodano /11.04.2011

Słownika socjologicznego dokonuje rozróżnień pomiędzy kulturą w najszerszym tego słowa znaczeniu, w znaczeniu węższym i znaczeniu najwęższym.

• W najszerszym znaczeniu na kulturę składają się wytwory człowieka o charakterze zarówno materialnym, jak i niematerialnym, powstałe w wyniku działania samego człowieka, a nie w drodze naturalnej.

• W nieco węższym rozumieniu na kulturę składają się wyuczone i przekazywane z pokolenia na pokolenie zobiektywizowane wartości, wzory zachowań, normy, idee, wierzenia, wyrażające się w wytworach materialnej i niematerialnej działalności ludzi w toku ich współdziałania i współżycia na określonym etapie rozwoju historycznego. Można by więc mówić za Ralphem Lintonem o „kulturze zachowań" i „kulturze wytworów".

• I wreszcie, w najwęższym tego słowa znaczeniu, kultura to system trwałych wartości duchowych związanych z nauką, sztuką, filozofią i tworzonych dla nich samych, bez względu na materialne potrzeby.

Pojęciu kultury jej rozliczne, przeciwstawne definicje dają się uszeregować nie tylko w sześć podstawowych grup, ale nawet w dwie. W pierwszej z nich należy umieścić wszystkie te definicje, które sprowadzają istotę kultury do postaw określonej grupy społecznej, wyrosłych ze wspólnoty wyobrażeń, wiedzy oraz idei w danej dziedzinie, dzięki którym dana grupa porządkuje zdobyte doświadczenia, odnajduje stosowne rozwiązania stających przed nią problemów i orientuje dalsze działania.

Do drugiej z wymienionych grup zaliczyć wypadnie te wszystkie podejścia do/kultury, które traktują ją jako zespół wytworów ludzkich powstałych w wyniku swobodnej i świadomej działalności człowieka. Tak rozumiana kultura obejmuje nie tylko postawy ludzkie, ale w jednakim stopniu wszelkiego rodzaju narzędzia i wytwory, w tym zachowania i ich zmaterializowany rezultat, m.in. pod postacią instytucji, dzięki którym dana grupa społeczna zapewnia sobie nie tylko możność przetrwania, ale również umocnienia swej autoidentyfikacji.

Cenny przykład definicji istoty kultury wywodzący się z drugiej spośród omawianych orientacji dał przed laty kanadyjski socjolog, syntetyzujący dorobek myślowy nauki francuskiej i anglosaskiej - Guy Rocher*. W jego ujęciu kultura stanowi : "... w mniejszym lub większym stopniu sformalizowany zespół sposobów myślenia, odczuwania i działania, który przyswajany i podzielany przez wielość osób służy w sposób tak obiektywny, jak i symboliczny (w rozumieniu semiotyki, a więc zespołu znaków, nośników abstrakcyjnych treści) do zespolenia rzeczonych osób w oddzielną, świadomą tego zbiorowość".Kultura polityczna, religijna, prawna, ekonomiczna

Podobne prace

Do góry