Ocena brak

Podstawa opodatkowania w podatku dochodowym od osób prawnych

Autor /Patryk Dodano /12.12.2011

Podstawą opodatkowania jest dochód pomniejszony o ustawo zakreślone wydatki. Dochód ten to różnica miedzy przychodem a kosztami uzyskania przychodu. Przychodem są w szczególności otrzymane wartości pieniężne w tym różne wartości otrzymanych nieodpłatnie świadczeń. (art. 12)

Do przychodów nie zalicza się jednak pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów, które zostaną wykorzystane w następnych okresach sprawozdaniowych. Nie zalicza się także otrzymanych lub zwróconych pożyczek, należności podatkowych i innych wymienionych ustawie.

Kosztami uzyskania przychodukoszty poniesione w celu osiągnięcia przychodu, nie wszystkie jednak wydatki uznawane są za koszty uzyskania przychodu, nie uważa się koszty wydatki na nabycie gruntów, środków trwałych, na przebudowę modernizację środków trwałych, wydatków na spłatę pożyczek, darowizn, odszkodowań, grzywien, kar, odsetek za zwłokę. Dochód podlegający opodatkowaniu pomniejszyć można o wymienione ustawowo odliczenia a wśród nich: darowizny na cele naukowe, społeczne. Kwoty te nie mogą przekroczyć 15 % lub 10 % kwoty dochodu.

Skala i stawki i podatkowe

Skala liniowa, stawka wynosi 24 %.

Zwolnione są:

- skarb państwa

- NBP

- jednostki budżetowe

- gminy

Podobne prace

Do góry