Ocena brak

Podpisanie ustawy (uprawnienia przysługujące Prezydentowi RP)

Autor /Maksym Dodano /23.12.2011

Konstytucja wyznacza Prezydentowi 21 dni na podpisanie ustawy. Prezydent może jednak odmówić podpisania ustawy i wystąpić z wnioskiem do Sejmu w celu ponownego jej rozpatrzenia, co w praktyce określa się jako „weto prezydenckie”, „weto ustawowe”. Jeśli to nastąpi Marszałek Sejmu kieruje ustawę oraz wniosek Prezydenta do tych komisji, które rozpatrywały projekt ustawy przed uchwaleniem jej przez Senat. Odrzucenie weta ustawodawczego następuje wtedy, gdy Sejm ponownie uchwali ustawę większością 3/5 głosów w obecności połowy ustawowej liczby posłów.

O fakcie Marszałek sejmu niezwłocznie powiadamia Prezydenta, który w tej sytuacji zobowiązany jest do podpisania ustawy w ciągu 7 dni i zarządzanie jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw RP. Prezydent może przed podpisaniem ustawy wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem w sprawie zbadania jej zgodności z konstytucją. Jeżeli TK uzna ustawę za zgodną z Ustawą Zasadniczą, to Prezydent bezwzględnie jest upoważniony do jej podpisania co nie oznacza później że w trybie kontroli nie będzie mógł jej zakwestionować przed tym organem. Jeśli TK uzna ustawę za niezgodną z Konstytucją Prezydent obowiązany jest do odmówienia podpisania i spowoduje zamknięcie postępowania ustawodawczego.

Wystąpienie Prezydenta o przedstawienie opinii w sprawie ustawy której poszczególne przepisy TK uznał za niezgodne z konstytucją. Komisje w ciągu 14 dni obowiązane są przedstawić Marszalkowi stanowisko co do celowości zwrócenia ustawy Sejmowi albo podpisania jej przez Prezydenta z pominięciem przepisów uznanych za niezgodne. Usunięciem niezgodności- w wypadku zwrócenia przez Prezydenta- jest uchwalenie tekstu odpowiednich zmian przepisów uznanych prze TK za niezgodne z ustawą zasadniczą z zachowaniem ich dotychczasowego zakresu przedmiotowego.

Podobne prace

Do góry