Ocena brak

PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICE DOTYCZĄCE BUDŻETU PAŃSTWA I JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Autor /Witold Dodano /09.12.2011

BUDŻET PAŃSTWA ( art. 61 ) jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, sądów i trybunałów, administracji rządowej.

BUDŻETEM nazywamy plan dochodów i wydatków sektora publicznego lub jego wyodrębnionej części. Jest on podstawą gospodarki finansowej państwa i gmin. Uchwalany coroczne ( przeważnie na rok kalendarzowy ) przez organy przedstawicielskie, czyli przez Sejm i Rady Gmin, przy czym odpowiednie organy wykonawcze ( Rada Ministrów i zarządy gmin ) są obowiązane przedłożyć w ustawowo określonych terminach projekty budżetu oraz ich uzasadnienia. Zarówno forma przedkładanego projektu jak i zakres przedkładanych wraz z nim materiałów informacyjnych ( uzasadnień ) są określone przepisami ustawowymi.

Budżet jedn. samorządu teryt.-> uchwalany jest w formie uchwały budżetowej, na rok budżetowy przez organ stanowiący jednostki. Stanowi on podstawę jego gospodarki finansowej.

Obejmuje :

1)dochody i wydatki oraz przychody i rozchody danej jednostki,

2)przychody i wydatki jednostek gospodarki pozabudżetowej ( zakładów budżetowych, środków specjalnych , gospodarstw pomocniczych i funduszy celowych ).

Przygotowanie projektu budżetu należy do zarządu jednostki, który wraz z opracowaną informacją o stanie mienia komunalnego zarząd przedstawia do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy , organowi stanowiącemu i RIO.Opinię RIO o projekcie uchwały budżetowej zarząd przedstawia organowi stanowiącemu. Zarząd sprawuje ogólny nadzór nad realizacją budżetu.

W toku wykonywania budżetu zarząd , po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji właściwej ds. budżetu , może dokonać zmian w planie budżetowym między rozdziałami i paragrafami , zaś między działami - dokonuje organ stanowiący. Zarząd jedn. samorządu teryt. może z upoważnienia zawartego w uchwale budżetowej lokować wolne środki na rachunkach bankowych, a także zaciągać kredyty bankowe w wybranych przez siebie bankach.

W budżecie jedn. samorządu teryt. mogą być tworzone :

rezerwy celowe - ich suma nie może przekroczyć 5% wydatków budżetu ,

rezerwę ogólną - nie wyższą niż 1% wydatków budżetu.

Pytanie

Sprawozdania->Zarząd jednostki do dn. 31 sierpnia przedstawia organowi stanowiącemu i RIO informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze. Roczne sprawozdanie z budżetu przedstawia tym samym organom do dnia 31 marca roku następnego.

Organ stanowiący rozpatruje roczne sprawozdanie z wykonania budżetu w terminie do 30 kwietnia. Po rozpatrzeniu i zapoznaniu się z opinią RIO podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia zarządowi absolutorium. Jego nieudzielanie jest podstawą odwołania zarządu.

Podobne prace

Do góry