Ocena brak

Podmioty uprawnione do wniesienia skargi do NSA

Autor /Tobiasz Dodano /19.08.2011

Uprawniony do wniesienia skargi do NSA jest każdy, kto ma w tym interes prawny, a ponadto: prokurator, RPO, organizacja społeczna. Skargę można wnieść dopiero po wyczerpaniu środków odwoławczych /nie obejmuje to prokuratora i RPO/. Prócz w/w podmiotów skargę złożyć mogą osoby wymienione w innych ustawach np. o samorządzie terytorialnym, prawo prasowe.

W NSA przeciwnikiem skarżącego jest organ, którego działanie lub bezczynność to przedmiot skargi. Uczestnikiem postępowania może /nie musi/ być prokurator, jeżeli wniósł skargę lub zgłosił swój udział. Osoby prawne i fizyczne mogą być reprezentowane /zgodnie z kpc/ przez przedstawicieli np. pełnomocników. Nie można wnieść skargi do NSA, gdy przed organem administracji publicznej toczy się jeszcze postępowanie.

Podobne prace

Do góry