Ocena brak

Podmioty stosunków cywilnoprawnych

Autor /patrycja Dodano /28.03.2011

 

KC mówi, że podmiotem stosunku cywilnoprawnego są:

a. osoby fizyczne – atrybutem każdej osoby fizycznej jest zdolność prawna (możność

bycia nosicielem [podmiotem] praw lub obowiązków), która przysługuje każdemu

człowiekowi w takim samym zakresie. Zdolność prawną nabywa się z chwilą

urodzenia. Ze zdolnością prawną wiąże się zdolność do czynności prawnych, na

podstawie której człowiek sam może realizować stosunki cywilnoprawne, a jej zakres

podlega ograniczeniu tylko z przyczyn naturalnych (wiek, upośledzenie psychiczne)-

w tej samej mierze odnoszący się do wszystkich osób fizycznych.

Prawo karne w pewnych sytuacjach pozwala pozbawić osoby fizyczne praw

rodzicielskich i wtedy osoba fizyczna nie ma zdolności w zakresie praw rodzicielskich

(jest ot jedyny wyłom wobec podmiotów stosunku).

b. osoby prawne – jest tworem sztucznym konwencjonalnym, jest jednostką

organizacyjną, której to norma prawna nadała osobowość prawną. Osoba prawna

wyposażona jest w zdolność prawną, może mieć własne prawa i obowiązki. Nabywa

je albo zbywa także we własnym imieniu. Ma zatem odrębny od innych osób

prawnych albo fizycznych majątek, którym odpowiada za niewykonanie zobowiązań.

Ponadto musi ona w swoich regułach strukturalnych wskazać, jakie działania, jakich

ludzi i w jakich okolicznościach liczą się w układach społecznych, jako działania

osoby prawnej.

Ustawodawca może nadawać osobowość prawną:

- indywidualnie – poprzez akt prawny, której indywidualnie nadaje osobowość prawną

(np. PKP, PAN)

- rodzajowo – kodeks nadaje osobowość prawną grupie (np. przedsiębiorstwa

państwowe)

Prowadzi się rejestr osób prawnych, weryfikuje się te osoby. Osobowość prawną uzyskuje się

w momencie wpisu do rejestru osób prawnych. Rejestryjawne, prowadzone przez sądy

rejonowe i w miastach wojewódzkich. Sądy nie prowadzą rejestru szkół wyższych, banków.

Brak rejestru gmin i Skarbu Państwa.

c. ułomne osoby prawne – którym prawo nadaje węższy zakres osobowości prawnej, ale

osoby te nie są osobami prawnymi np. wspólnota mieszkaniowa, spółka jawna, cywilna.

Znowelizowany KC z 14.II.2003 art. 331 wprowadza definicję osoby ułomnej: są to jednostki

organizacyjne nie będące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

Stosuje się do nich przepisy o osobach prawnych. Za zobowiązania tej jednostki –

odpowiedzialność subsydiarną ponoszą jej członkowie, a odpowiedzialność ta powstaje z

chwilą, gdy jednostka ta stała się niewypłacalna.

Podobne prace

Do góry